Nixu Certification Oy

Niki Klaus

Niki Klaus

Managing Director, Nixu Certification Oy

Tietoturvallisuuden arviointilaitos

Nixu Certification Oy on Nixu Oyj:n itsenäinen tytäryhtiö, joka toimii Viestintäviraston hyväksymänä ja FINASin akkreditoimana virallisena tietoturvallisuuden arviointilaitoksena.

Nixu Certification Oy:n palveluihin kuuluvat viralliset turvallisuusarvioinnit: Valtiohallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI-ohjeistus (tietoturva-asetuksen mukaisen vaatimuksen todentaminen), Katakri 2015 ja Kanta-tietojärjestelmäauditoinnit. Pätevyysalueemme kattaa toistaiseksi suojaustaso IV mukaiset viralliset arvioinnit.

Nixu Certification Oy tarjoaa myös vahvan tunnistuspalvelun tarjoajille lain ja eIDAS-asetuksen edellyttämää vaatimustenmukaisuuden arviointia

Lisäksi tarjoamme akkreditoituna toimijana ISO/IEC 27001 -standardiin perustuva tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointeja. Voimme myös arvioida organisaation toimintaa esim. ISO/IEC 27017 (pilvipalvelut) ja ISO/IEC 27018 (henkilötieto) vasten.

Nixu Certification Oy tarjoaa ainoana suomalaisena toimijana CSA STAR -auditointeja. CSA STAR on pilvipalvelutarjoajille kehitetty sertifiointi, joka perustuu Cloud Security Alliancen kehittämään Cloud Controls Matrixiin.

Yhdessä emoyhtiö Nixun kanssa tarjoamme myös PCI DSS, PCI PA-DSS, PCI P2PE, Kantara IAF ja Mirrorlink -auditoinnit. Auditointitarjontamme on tietoturvapuolella Suomen kattavin.

Kyvykkyys

Nixu Certification Oy:n toiminta on viranomaisvalvonnan alaista. Täytämme tiukat vaatimukset toimitilojen, asiakastietojen käsittelyn, osaamisen ja menetelmien osalta. Toimintamme on arvioitu ISO/IEC 17021, ISO/IEC 27006 ja Katakri 2015 (suojaustaso III) vasten.

Riippumattomuus

Arviointilaitoksen keskeisiä periaatteita on toiminnan riippumattomuus. Nixu Certification Oy:n johto ja tarkastajat ovat sitoutuneet noudattamaan alla olevia periaatteita. Lisäksi Nixu Oyj sitoutuu olemaan vaikuttamatta Nixu Certification Oy:n tarkastuksiin sekä niihin liittyviin prosesseihin.

 • Nixu Certification on kaikissa toimissaan riippumaton ja puolueeton. Perustamme arviomme ainoastaan johdonmukaiseen ja läpinäkyvään tarkastusprosessiin sekä tarkastajiemme pätevyyteen ja ammattitaitoon.
 • Arviointitulos perustuu ainoastaan siihen, miten arvioitava organisaatio täyttää arviointikriteerit.
 • Arvioimme jokaisen toimeksiannon kohdalla riskit riippumattomuuden suhteen ja toimimme sellaisten riskien minimoimiseksi.
 • Riippumattomuutemme valvomiseksi asetamme erityisen riippumattomuuskomitean, joka tarkastaa toimintaamme vuosittain. 
 • Arviointilaitos ei sertifioi eikä tarkasta tahoja, jotka aiheuttavat hallitsemattoman riskin riippumattomuudelle.
 • Arviointilaitos ei sertifioi eikä tarkasta muita arviointilaitoksia.
 • Arviointilaitos ei suorita sisäisiä tarkastuksia sertifioiduille asiakkaille. 
 • Nixu Oyj:n ja Nixu Certification Oy:n palveluita ei liitetä yhteen esimerkiksi markkinoinnissa.

Auditointiprosessi

Auditointiprosessi noudattaa ISO 17021 ja ISO 27006 -standardeissa määriteltyä toimintatapaa ISO 27001 -auditointien osalta ja sitä noudatetaan soveltuvin osin myös VAHTI ja Katakri -auditoinneissa.

Alla on kuvattu sertifioinnin elinkaari yleisellä tasolla:

 

Auditointiprosessi_Sertifioinnin elinkaari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsinainen sertifiointiauditointi suoritetaan kaksivaiheisesti seuraavasti:

Nixu_Sertifiointiauditointi

Sertifiointiprosessi

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen Nixu Certification Oy voi myöntää asiakkaalle sertifikaatin.  Pääauditoija tekee esityksen siitä, voidaanko sertifikaatti myöntää. Sertifiointipäätöksen (myönteisen tai kielteisen) tekee Nixu Certification Oy:n toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa. Uusintasertifiointi suoritetaan ennen sertifikaatin voimassaolon umpeutumista. Sertifikaatin voimassaolo edellyttää myös säännöllisiä seuranta-auditointeja.

Mikäli sertifioinnin edellytykset eivät enää ole voimassa, voidaan sertifikaatti pidättää määräajaksi tai peruuttaa kokonaan. Sertifikaatti voidaan palauttaa, kun edellytykset ovat taas voimassa. Sertifikaatin laajuutta voidaan myös supistaa.

Oikeus kieltäytyä sertifioimasta

Nixu Certification Oy:llä, kuten muillakin sertifiointielimillä, on oikeus olla sertifioimatta (engl. refuse), vaikka sertifioinnin edellytykset sinällään täyttyisivät. Tämä on poikkeuksellista ja tulee kyseeseen lähinnä tilanteissa, joissa sertifiointia hakevan toimiala, toiminnan eettisyys tai muu ilmeinen syy katsotaan niin painavaksi, että sertifioinnista pidättäydytään. Ilmoitamme sertifiointia hakevalle mahdollisimman varhain, mikäli tulemme käyttämään oikeuttamme olla sertifioimatta, ja perustelemme päätöksemme.

Sertifikaattiin viittaamisen säännöt

Sertifiointiin viittaamisessa suositellaan käytettäväksi Nixu Certification Oy:n toimittamaa sertifiointitunnusta. Tarvittaessa sertifiointiin voi myös viitata kirjallisessa muodossa. Viittauksessa tulee aina käydä ilmi sertifioinnin saaneen tahon nimi, sertifioija, sertifiointivaatimus sekä kuvaus siitä mitä on sertifioitu.

Sertifiointiin voi viitata mikäli sertifikaatti on voimassa ja sertifioitu taho täyttää sertifiointivaatimukset. Sertifiointiin ei saa viitata ennen sertifiointipäätöksen antamista eikä viittaaminen saa olla harhaanjohtavaa. Sertifioitu taho on aina itse vastuussa viittaamisesta ja sen tulee noudattaa Nixu Certification Oy:n sääntöjä.

Sertifiointiin saa viitata vain sen toiminnan osalta, joka on sertifioitu. Mikäli organisaation koko toiminta ei ole sertifioitu, tulee selkeästi kertoa mikä osuus on sertifioitu, mikäli sertifiointiin viitataan. Mikäli sertifioitu osuus muuttuu, tulee organisaation vastaavasti päivittää kaikki viittaukset sertifiointiin vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Palaute, valitukset ja oikaisuvaatimukset

Nixu Certification Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan toimimaan ammattimaisesti ja oikeudenmukaisesti. Mikäli Nixu Certification Oy:n asiakas tai muu taho kokee, että toiminnassamme on huomautettavaa, voi se tehdä valituksen tai oikaisuvaatimuksen, joka käsitellään alla olevan kuvan mukaisesti. Lisäksi otamme mielellämme vastaan vapaamuotoista palautetta toiminnastamme. Mikäli haluat antaa palautetta, tehdä valituksen tai oikaisuvaatimuksen, ole yhteydessä: Niki Klaus, niki.klaus[a]nixu.com tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Valitukset ja oikaisuvaatimukset käsittelee aina toimitusjohtaja sekä riippumaton komitea.

Oikaisuvaatimusprosessi:

Oikaisuvaatimusprosessi

Palvelut

ISO/IEC 27001 -sertifiontiauditoinnit

Teemme ISO 27001 -sertifiointiauditointeja. ISO 27001 -sertifiointi sopii kaikille tietoturvaan panostaville organisaatiolle ja erityisesti niille, jotka haluavat osoittaa ulkopuoliselle taholle toimivansa hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. ISO 27001 keskittyy tietoturvan johtamisjärjestelmään. Tarjoamme mahdollisuutta yhdistää samaan tarkastukseen myös muita viitekehyksiä kuten VAHTIa, Katakria ja PCI:tä.

Tunnistus- ja luottamuspalveluiden vaatimuksenmukaisuuden arviointi

Toteutamme tunnistus- ja luottamuspalveluiden vaatimuksenmukaisuuden arviointeja. 2016 voimaan astunut lakimuutos velvoittaa vahvaa sähköistä tunnistamista sekä allekirjoitusta tuottavat palveluntarjoajat suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja toimittamaan arvioinnin Viestintävirastolle. Palveluntarjoajiksi katsotaan sekä tunnistusvälineen, tunnistuspalvelun sekä tunnistusvälityspalvelun tarjoajat. Vaatimukset pohjautuvat suurilta osin EU:n eIDAS-asetukseen ja laajalti käytettyihin standardeihin, kuten ISO 27001:een.

Katakri

Katakri on turvallisuusauditointikriteeristö, jota voidaan käyttää arvioitaessa organisaation kykyä suojata viranomaisten salassa pidettävää tietoa. Katakria käytetään tarkastustyökaluna myös yritysturvallisuusselvityksiä tehtäessä. Jos sinulla on tarve kehittää organisaatiotasi tai palveluitasi Katakrin pohjalta, autamme mielellämme. Olemme virallinen arviointilaitos, joka voi suorittaa sertifiointiin tähtääviä Katakri- ja VAHTI tarkastuksia sekä ISO27001 sertifiointeja.

Blogeja

 • Niki Klaus

  Niki Klaus

  Managing Director, Nixu Certification Oy

ISO/IEC 27001 -sertifiontiauditoinnit

Teemme ISO 27001 -sertifiointiauditointeja. ISO 27001 -sertifiointi sopii kaikille tietoturvaan panostaville organisaatiolle ja erityisesti niille, jotka haluavat osoittaa ulkopuoliselle taholle toimivansa hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. ISO 27001 keskittyy tietoturvan johtamisjärjestelmään. Tarjoamme mahdollisuutta yhdistää samaan tarkastukseen myös muita viitekehyksiä kuten VAHTIa, Katakria ja PCI:tä.

Tunnistus- ja luottamuspalveluiden vaatimuksenmukaisuuden arviointi

Toteutamme tunnistus- ja luottamuspalveluiden vaatimuksenmukaisuuden arviointeja. 2016 voimaan astunut lakimuutos velvoittaa vahvaa sähköistä tunnistamista sekä allekirjoitusta tuottavat palveluntarjoajat suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja toimittamaan arvioinnin Viestintävirastolle. Palveluntarjoajiksi katsotaan sekä tunnistusvälineen, tunnistuspalvelun sekä tunnistusvälityspalvelun tarjoajat. Vaatimukset pohjautuvat suurilta osin EU:n eIDAS-asetukseen ja laajalti käytettyihin standardeihin, kuten ISO 27001:een.

Katakri

Katakri on turvallisuusauditointikriteeristö, jota voidaan käyttää arvioitaessa organisaation kykyä suojata viranomaisten salassa pidettävää tietoa. Katakria käytetään tarkastustyökaluna myös yritysturvallisuusselvityksiä tehtäessä. Jos sinulla on tarve kehittää organisaatiotasi tai palveluitasi Katakrin pohjalta, autamme mielellämme. Olemme virallinen arviointilaitos, joka voi suorittaa sertifiointiin tähtääviä Katakri- ja VAHTI tarkastuksia sekä ISO27001 sertifiointeja.