Affärsbank – IT-revision

IT audit

Affärsbanken är en i Norden ledande finansiell koncern. Verksamheten finns representerad i ett stort antal länder runt om i världen och utgör en del av den kvartett som dominerar den svenska bankrörelsen.

Utmaning

Banken hade behov av att införa proaktiv uppföljning av IT-verksamheten för att undvika nedslag och vara väl förberedda inför de interna revisionerna. Den proaktiva revisionen som Nixu genomförde avsåg en av bankens mest kritiska, tekniska plattformar.

Nixus lösning

Revisionen genomfördes i formen self-assessment enligt en metod som är utvecklad baserat på den senaste forskningen inom ISACA. För att säkerställa att uppföljningen gjordes mot rätt kravbild genomfördes en nedbrytning av bankens interna regelverk samt PCI-DSS för plattformen.

Nixu producerade en revisionsrapport innehållande nulägesbeskrivning av brister i förhållande till gällande regelverk samt rekommendationer för åtgärder av bristerna.  Slutpresentationen innehöll god visualisering för att enkelt åskådliggöra funna brister.

Effekt

Genom att få hjälp med att kartlägga bristerna och skapa enkla och genomförbara åtgärdsplaner fick kunden bra möjligheter att på ett strukturerat och effektivt sätt genomföra och prioritera nödvändiga åtgärder. Resultatet blev minimerade risker för oavsiktliga avbrott i verksamheten.

Det här uppdraget genomfördes av Safeside Solutions AB som nu är en del av Nixu Corporation.

relaterade bloggar