Vahvan kasvun polulla - Nixu jatkoi kansainvälistä laajentumistaan

Nixu Oyj Pörssitiedote 13.2.2020 kello 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2019 (IFRS)

Heinä-joulukuun 2019 pääkohdat:

 • Liikevaihto 25 483 (20 660) tuhatta euroa, muutos +23 %. Orgaaninen kasvu +1 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +71 % muodostaen 18 % liikevaihdosta.
 • Käyttökate (EBITDA) -929 (409) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -4 % (2 %).
 • Käyttökatteen heikkenemistä selittää kansainvälisten toimintojen kasvanut tappiollisuus.
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) -529 (428) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -2 % (2%).
 • Liiketulos (EBIT) -3 664 (-405) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -14 % (-2 %).
 • Liiketuloksen heikkenemistä selittävät kertaluonteisina arvonalennuksina tehty liikearvon ja asiakassuhteiden alaskirjaus 1 627 tuhatta euroa.

Tammi-joulukuun 2019 pääkohdat:

 • Liikevaihto 51 168 (40 127) tuhatta euroa, muutos +27,5 %. Orgaaninen kasvu +12%. Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +90 %.
 • Käyttökate (EBITDA) 1 047 (-254) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 2 % (-1 %).
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1 525 (120) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 3 % (0 %).
 • Käyttökatteen paranemiseen vaikutti IFRS 16 käyttöönotosta johtuva muutos 1 061 tuhatta euroa.
 • Liiketulos (EBIT) -2 628 (-1 451) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -5 % (-4 %). Liiketuloksen heikkenemistä selittävät kertaluonteisina arvonalennuksina tehty liikearvon ja asiakassuhteiden alaskirjaus 1 627 tuhatta euroa.
 • Nixu avasi paikalliset toiminnot Tanskassa ostamalla kyberturvapalveluihin erikoistuneen Ezenta A/S:n. Lisäksi Nixu vahvisti markkina-asemaansa Ruotsissa ostamalla turvallisuusyhtiö Vesper Groupin kyberturvaliiketoiminnan.
 • Parhaan työpaikan strategiansa mukaisesti Nixu toteutti henkilöstön lisäosakeohjelman sekä optio-ohjelman avainhenkilöille.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Nixu on kasvustrategiassaan vaiheessa, jossa yhtiö näkee perusteltuna hakea voimakasta kasvua nopeasti kehittyvässä kyberturvamarkkinassa kannattavuuden kustannuksella. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan edellisestä tilikaudesta.

Keskipitkällä aikavälillä Nixu tavoittelee elokuussa 2019 julkistetun kasvun tahtotilan mukaista kasvua.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 25 483 20 660 51 168 40 127
Tilikauden tulos -4 006 -809 -3 518 -1 967
Osakekohtainen tulos, euroa -0,54 -0,11 -0,48 -0,27
Käyttökate -929 409 1 047 -254
Käyttökate, % liikevaihdosta -3,6 % 2,0 % 2,0 % -0,6 %
Oikaistu käyttökate1 -529 428 1 525 120
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 -2,1 % 2,1 % 3,0 % 0,3 %
Liiketulos -3 664 -405 -2 628 -1 451
Liiketulos, % liikevaihdosta -14,4 % -2,0 % -5,1 % -3,6 %
Oikaistu liiketulos1 -3 264 -387 -2 150 -1 077
Oikaistu Liiketulos %1 -12,8 % -1,9 % -4,2 % -2,7 %

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät uudelleenjärjestelyihin, yrityskauppoihin ja listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-joulukuun 2019 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 478 tuhatta euroa (373). Heinä-joulukuun 2019 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 400 tuhatta euroa (19).

tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018
Omavaraisuusaste, % 37,3 % 50,5 %
Korollinen nettovelka 6 988 -2 112
Nettovelkaantumisaste, % 45,4 % -12,6 %

 Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen: Haastava loppuvuosi ei muuta tahtotilaamme kasvaa

”Nixu kasvoi tilikauden 2019 aikana jälleen vauhdikkaasti, vuositasolla lähes 30 prosenttia, liikevaihdon ylittäessä jo 50 miljoonan euron rajan. Tanskassa tehdyn Ezenta A/S yrityskaupan jälkeen Nixun kokoluokka Pohjois-Euroopan ja etenkin Pohjoismaiden alueella on jo merkittävä. Joulukuu oli myös ensimmäinen kuukausi, jolloin yli puolet yhtiön liikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta. Kokoluokan kasvattaminen ja laajentuminen uusille markkinoille on meille tärkeää, koska näin rakennamme hyvää jalansijaa kyberturvamarkkinassa, jonka voimakkain kasvu on vielä edessäpäin. Yhteiskunnan digitalisoituessa tarve kyberturvapalveluille jatkaa kasvuaan. Tämä on yhä näkyvämpää erityisesti 5G-verkkojen yleistyessä ja teollisuuden alkaessa ottaa käyttöön esineiden internetin (IoT) -ratkaisuja. Missiomme pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa on nyt erittäin ajankohtainen.

Tuloksellisesti vuosi oli kaksijakoinen. Erittäin onnistunutta ensimmäistä vuosipuoliskoa seurasi haastava loppuvuosi, jonka aikana jouduimme alentamaan kasvuennustettamme kahdesti. Kasvumme jäi alun perin ennustettua pienemmäksi moninaisten, toisistaan riippumattomien syiden takia. Arviomme mukaan pitkän tähtäimen kilpailukykymme ei kuitenkaan ole heikentynyt. Nixun tyyppisessä palveluliiketoiminnassa ennustettua pienempi liikevaihto heijastuu myös heti kannattavuuteen, koska kuluja on vaikea pienentää samassa suhteessa. Toisen vuosipuoliskon käyttökatteemme olikin erittäin heikko. Olemme kuitenkin toteuttaneet useita korjaavia toimia, ja uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet palata positiiviseen käyttökatteeseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla huolimatta edelleen jatkuvista investoinneista kansainväliseen kasvuun.

Julkistimme elokuussa Nixun keskipitkän aikavälin tahtotilamme kasvulle. Tavoitetaso on kunnianhimoinen, mutta linjassa viimeisen viiden vuoden aikana toteutuneen kasvun kanssa. Uskomme edelleen, että Nixulla on realistiset mahdollisuudet jatkaa tätä kasvua. Keskeisessä roolissa tulee olemaan Nixun ulkomaan markkinoiden vahva, kannattava kasvu sekä jatkuvien hallinnoitujen palvelujen voimakkaana säilyvä kasvu.

Nixu kehittyy kiihtyvällä vauhdilla konsultointiyhtiöstä yhä kokonaisvaltaisemmaksi kyberturvapalvelukumppaniksi yrityksille. Uusia palveluita kehitetään jatkuvasti. Hyvänä esimerkkinä tästä on vuoden 2019 lopussa allekirjoitettu sopimus kuluttajien digitaalisen identiteetin hallinnoidun palvelun toteuttamisesta isolle yritysasiakkaalle.

Vuonna 2020 meille on oleellista 1) tehostaa myyntitoimintaamme ja sen ennustamista, 2) yhdenmukaistaa palveluvalikoimaamme ja -kehitystämme eri markkina-alueiden välillä sekä 3) huolehtia siitä, että Nixulla on jatkossakin alan parhaat, innostuneet kyberturva-asiantuntijat, joille pystymme aiempaa tehokkaammin ohjaamaan mielekkäitä asiakashankkeita tehtäväksi ja mieluiten jatkuvana palveluna.”

Kasvustrategia

Nixun missio on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Sen mukaisesti yhtiön kasvustrategia keskittyy erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalveluihin. Nixu kehittää kyberturvapalveluitaan yhä voimakkaammin tukemaan asiakkaidensa teollisen internetin sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Kasvustrategia nojaa viiteen kehitysalueeseen. Näillä kehitysalueilla toteutettavien toimenpiteiden avulla Nixu aikoo saavuttaa visionsa ja olla paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille sekä Pohjois-Euroopan alueella pääkonttoriaan pitävien yritysten ykkösvaihtoehto digitaalisen liiketoiminnan kyberturvakumppaniksi.

1. Kyberturvaosaajayhteisö
Nixu on asiantuntijaorganisaatio. Onnistuminen kaikissa strategisissa tavoitteissa tulee riippumaan kyvystä pitää, rekrytoida ja kouluttaa parhaat kyberturvaosaajat. Tämän lisäksi yhtiön tunnettuuden pitää parantua kansainvälisen kyberturvaosaajayhteisön joukossa.

2. Digitalisaation kyberturvakumppani
Nixu tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman toimien pitkäaikaisena kyberturvakumppanina. Uusia palveluita kehitetään ratkaisemaan erityisesti teollisen internetin alustojen turvallisuutta.

3. Datalähtöiset palvelut globaaleilla alustoilla
Nixu haluaa digitalisoida myös oman liiketoimintansa siten, että se nojautuu yhteiskäyttöisiin järjestelmiin, joihin kerääntyvää dataa pystytään hyödyntämään asiakkaiden palvelussa ja oman toiminnan kehittämisessä. Nixun palvelut nojaavat globaalien teknologiakumppanien ratkaisuihin.

4. Markkinaläsnäolon laajentaminen
Strategiset yritysostot uusien markkinoiden avaamiseksi ovat keskeisiä keinoja laajentaa Nixun markkinaläsnäoloa. Yritysostoja rahoitetaan kulloinkin omistaja-arvoa optimoivalla tavalla joko velkaa tai omaa pääomaa hyödyntäen. Nixu haluaa palvella asiakkaitaan maailmanlaajuisesti, mutta pääasiallinen osaajaverkosto rakentuu Pohjois-Euroopan alueelle.

5. Kannattava, skaalautuva kasvu
Kasvupanostuksista huolimatta Nixu rakentaa kasvuaan skaalautuvaksi. Toiminnan kokoluokan kasvaessa suhteellinen kannattavuus paranee jatkuvasti.

Kasvun tahtotila 2020-2024

Yhtiö julkisti kasvutavoitteensa vuosille 2020–2024 elokuussa 2019. Ne eivät korvaa yhtiön taloudellista ohjeistusta vuositasolla, mutta ne kuvaavat yhtiön johdon ja sen hallituksen tahtotilaa tulevasta kasvusta.

Mittari Taso Aika
Orgaaninen liikevaihdon kasvu 15–25 % vuodessa 2020–2024
Epäorgaaninen liikevaihdon kasvu 10 % keskimäärin vuodessa 2020–2024
Liikevaihto 100 miljoonaa euroa 2021
Työntekijöiden määrä 1000 henkeä 2023
Käyttökate 15 % liikevaihdosta 2024
Hallinnoidut jatkuvat palvelut Yli 50 % liikevaihdosta 2024
Pohjois-Euroopan markkinapeitto 5 yli 25 M€ markkina-aluetta 2024

Nixu uskoo liikevaihtonsa jatkavan voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että valikoitujen yritysostojen tukemana. Liikevaihdon kehityksessä tavoitellaan vuosittain orgaanista 15–25 %:n kasvua. Tämän lisäksi yritysostojen arvioidaan tuovan keskimäärin 10 %:n vuotuisen kasvun strategiakaudella. Orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun yhdistelmän kautta Nixu haluaa saavuttaa 100 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihtotason vuonna 2021. Tämän liikevaihtotason saavuttaminen edellyttäisi merkittäviä yrityskauppoja, joiden sopivuutta strategiaan yhtiö arvioi aina tapauskohtaisesti.

Voimakkaan kasvuvaiheen aikana Nixu jatkaa kasvupanostuksia, jotka heikentävät yhtiön vuotuista tulosta. Operatiivisen tehokkuuden parantuessa skaalautuvuuden myötä ja kasvuponnistusten suhteellisen osuuden pienentyessä tulevaisuudessa, yhtiö tavoittelee käyttökatteen olevan 15 % liikevaihdosta vuonna 2024.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja uusien ammattilaisten rekrytointi ovat avainasemassa Nixun kasvussa, vaikka skaalautuvien palvelujen kehityksen myötä liikevaihdon per henkilö arvioidaan kasvavan kauden loppuun mennessä. Nixun arvioidaan saavuttavan 1000 työntekijän rajan vuonna 2023.

Teknologiapohjaisten, hallinnoitujen jatkuvien palveluiden konsultointipalveluita voimakkaamman kasvun arvioidaan johtavan siihen, että Nixun liikevaihdosta suurempi osa tulee hallinnoiduista jatkuvista palveluista vuonna 2024.

Nixu laajentaa toimintaansa nykyisillä ja uusilla markkinoilla siten, että vähintään viidessä markkinassa Nixulla on yli 25 miljoonan euron liikevaihto. Nykyisiä markkinoita pyritään konsolidoimaan yritysostojen avulla, kuten on tehty Ruotsissa.

Liikevaihto ja tulos heinä-joulukuussa 2019

Nixu-konsernin liikevaihto oli 25 483 (20 660) tuhatta euroa. Liikevaihto oli 23 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Konsernin liikevaihdon kasvusta 1 % tuli orgaanisesta kasvusta ja loput yrityskaupoista. Orgaanisen kasvun heikkous johtui pääosin heikommasta kansainvälisen myynnin kehityksestä.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli:

 • Projektit ja toimeksiannot muodostivat 50 % (57 %) osuuden liikevaihdosta ja kasvoivat 7 % tilikauden aikana.
 • Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 37 % (40 %) liikevaihdosta  ja kasvoivat 13 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:
  • Hallinnoidut palvelut, jotka olivat 18 % ( 13 %) liikevaihdosta. Nixu Cyber Defense Center –palvelun menestyksen johdosta hallinnoidut palvelut olivat yksi Nixun nopeimmin kehittyvistä kasvualueista 71 % kasvullaan.
  • Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 18 % ( 27 %) liikevaihdosta ja ne laskivat 16 % edellisestä vuodesta.
 • Teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta oli 14 % (3 %). Ezenta A/S:n yrityskaupan johdosta teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta kasvoi voimakkaasti.
 • Nixun käyttökate (EBITDA) oli -929 (409) tuhatta euroa. Käyttökate heikkeni 1 338 tuhatta euroa vertailukauteen johtuen kasvaneista kansainvälisten toimintojen tappioista, jotka olivat 1 454 tuhatta euroa vertailukautta isommat.
 • Kertaluontoisilla kuluilla oikaistu käyttökate (EBITDA) oli -529 (428) tuhatta euroa. Oikaisuerät, 400 tuhatta euroa (19), liittyivät Alankomaiden asiakastukipalvelutoiminnan uudelleenjärjestelyihin. Vertailukauden oikaisuerät muodostuivat päälistalle siirtymisestä.
 • Nixun liiketulos (EBIT) oli -3 664 tuhatta euroa (-405). Ylläolevien tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot ja arvonalentumiset 2 735 (814) tuhatta euroa. Poistojen ja arvonalentumisten merkittävää kasvua selittävät kertaluonteisena arvonalennuksena Nixu AB:n liikearvoon liittyvä alaskirjaus 1 000 tuhatta euroa ja  Nixu B.V:n ja Ezenta A/S:n asiakaskannan arvostukseen tehdyt alaskirjaukset 627 tuhatta euroa.


Liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2019

Nixu-konsernin liikevaihto oli 51 168 (40 127) tuhatta euroa. Liikevaihto oli 27,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Konsernin liikevaihdon kasvusta 12 %:a tuli orgaanisesta kasvusta ja loput yrityskaupoista.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli:

 • Projektit ja toimeksiannot muodostivat 54 % (58 %) osuuden liikevaihdosta ja kasvoivat 18 % tilikauden aikana.
 • Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 36 % (39%) liikevaihdosta  ja kasvoivat 17 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:
  • Hallinnoidut palvelut, jotka olivat 17 % (11 %) liikevaihdosta. Nixu Cyber Defense Center –palvelun menestyksen johdosta hallinnoidut palvelut olivat yksi Nixun nopeimmin kehittyvistä kasvualueista 90 % kasvullaan.
  • Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 19 % (28 %) liikevaihdosta ja ne laskivat 13 % edellisestä vuodesta.
 • Teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta oli 10 % (3 %). Ezenta A/S:n yrityskaupan johdosta teknologian jälleenmyynnin osuus liikevaihdosta kasvoi voimakkaasti.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 385 (345) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut tuotot nousivat 11 %.

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 1 047 (-254) tuhatta euroa. Käyttökatteen merkittävään paranemiseen vaikutti pääosin IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuva muutos, joka oli 1 061 tuhatta euroa.

Kertaluontoisilla kuluilla oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1 525 (120) tuhatta euroa. Oikaisuerät, 478 (373) tuhatta euroa, liittyivät Alankomaiden asiakastukipalvelutoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppakuluihin. Vertailukauden oikaisuerät muodostuivat päälistalle siirtymisestä.

Nixun liiketulos (EBIT) oli -2 628 (-1 451) tuhatta euroa. Ylläolevien tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot ja arvonalentumiset 3 675 (1 197) tuhatta euroa. Poistojen ja arvonalentumisten merkittävää kasvua selittävät kertaluonteisena arvonalennuksena Nixu AB:n liikearvoon liittyvä alaskirjaus 1 000 tuhatta euroa ja  Nixu B.V:n ja Ezenta A/S:n asiakaskannan arvostukseen tehdyt alaskirjaukset 627 tuhatta euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -616 (-469) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut nousivat 31 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna lähinnä IFRS 16 -standardin vaikutuksesta, joka oli 92 tuhatta euroa.

Tilikauden tulos – 3 518 (-1 967) tuhatta euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 41 255 (33 327) tuhatta euroa.

Yhtiön kassavarat 31.12.2019 olivat 3 923 (9 286) tuhatta euroa. Nettovelat 31.12.2019 olivat 6 988 tuhatta euroa (-2 112). Nettovelkojen kasvua selittävät  Ezenta A/S:n ja Vesper Groupin yrityskauppojen vaikutukset. Kauppahinnoista käteismaksun osuus oli 7 257 tuhatta euroa. Lisäksi IFRS 16 -standardin vaikutus oli 2 774 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1 233 (-659) tuhatta euroa, josta IFRS 16-standardin käyttöönotosta tuleva vaikutus 815 tuhatta euroa.

Nettorahavirta heinä-joulukuussa 2019 oli 478 (-514) tuhatta euroa.

Konserni ei täyttänyt lainoihin liittyvää korolliset velat/käyttökate kovenanttiehtoa 31.12.2019. Rahoituslaitokset antoivat yhtiölle vapautuksen kovenantin noudattamisesta eivätkä lainat erääntyneet maksettaviksi. Lainojen pitkäaikainen osuus 5 533 tuhatta euroa luokitellaan 31.12.2019 lyhytaikaiseksi, koska annetut vapautukset kovenanttiehtojen noudattamisesta eivät ulotu vähintään kahdentoista kuukauden päähän tilikauden päättymisestä. Seuraavan kerran kovenantteja tarkastellaan 30.6.2020. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan myöskään 30.6.2020  konserni ei täytä lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiö tulee saamaan rahoituslaitoksilta vapautuksen kovenanttien noudattamisesta eivätkä lainat eräänny maksettaviksi.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön avainluvut

  2019 2018 2017
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 388 346 282
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000€) 25 402 21 890 17 318
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 4,5 3,9 3,9
Keski-ikä vuosina 40,6 40,0 39,4
Työsuhteista vakinaisia 96% 98% 95%
Työsuhteista osa-aikaisia 6% 4% 8%
Naisia konsernin henkilöstöstä 21% 18% 16%

Henkilöstön määrä oli vuoden 2019 lopussa 419 (355), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavan ajanjakson loppuun 64 henkilöä. Henkilöstömäärä lisääntyi tasaisesti rekrytointien ja yrityskauppojen avulla. Kasvustrategiansa mukaisesti Nixu teki kaksi yritysostoa. Keväällä 2019 Nixu osti ruotsalaisen Vesper Groupin kyberturvaliiketoiminnan sekä tanskalaisen Ezenta A/S:n, jonka myötä Nixu avasi paikalliset toiminnot neljännessä markkina-alueessa.

Strategiansa mukaisesti Nixu haluaa tarjota kyberturva-asiantuntijoille alan parhaan työpaikan, sillä yhtiön osaaminen, kilpailukyky ja kasvu rakentuvat sen huippuammattilaisten varaan. Yhtiön onnistuminen sen tavoitteiden saavuttamisessa riippuu sen kyvystä pitää, rekrytoida ja kouluttaa parhaat kyberturvaosaajat.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on otettu yhdeksi tärkeimmäksi painopistealueeksi, jonka avulla yhtiö haluaa tukea jokaisen työntekijän henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Jatkuvan oppimisen tavoitetta edistääkseen yhtiö alkoi tarjota Nixu Learning as a Service (LaaS) -koulutuspalvelua henkilöstölleen vuoden 2019 aikana. Ammatillisen erikoisosaamisen lisäksi Nixu LaaS sisältää koulutuskokonaisuuksia, joilla tuetaan johtajuutta ja hyvinvointia, strategia- ja liiketoimintataitoja sekä Nixun yhteisöllisyyttä.

Nixu panosti katsauskaudella työssäoppimiseen järjestämällä myös vuosittaisen Nixucon-henkilöstötapahtuman. Tallinnassa järjestetty kaksipäiväinen konferenssi oli sisällöltään kattavampi ja puitteiltaan erikoisempi kuin koskaan aiemmin. Se kokosi yhteen noin 400 nixulaista ympäri maailman oppimaan yhdessä ja jakamaan tietoa.

Oman henkilöstön ohella Nixu pyrkii tukemaan myös laajempaa kyberturvaosaajien yhteisöä. Nixun yrityskulttuuri kannustaa jakamaan osaamista kansainväliselle kyberturvayhteisölle, jonka aktiivisena jäsenenä Nixu toimii. Katsauskauden aikana Nixu teki yhteistyötä kyberturvayhteisöjen kanssa muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Yhtiö järjesti ja tuki useita kyberturvayhteisöille suunnattuja tapahtumia, teki tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä pyrki edistämään kyberturvallisuutta yhteiskunnallisella tasolla.

Jotta Nixua voitaisiin jatkuvasti kehittää yhä paremmaksi työpaikaksi, henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan neljännesvuosittain Nixu Pulse -kyselyn avulla. Vastausten keskiarvo kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Nixua työpaikkana” (asteikolla 0−10) oli 8 (vuonna 2018: ka. 8). Nixulaisten työtyytyväisyys on pysynyt jo pitkään hyvällä tasolla.

Nixu edistää monimuotoisuutta ja yhtiön arvot (ammattimaisuus, yhteistyökykyisyys, intohimo kyberturvaa kohtaan sekä inhimillisyys) luovat vakaan pohjan Nixun kulttuurille. Monimuotoisuuden arvostaminen näkyy Nixulla osana jokapäiväistä arkea. Se on yksi Nixun työyhteisön peruspilareista, kuten yhdenvertaisuus ja erilaisuuden kunnioitus. Nixun ponnistelut lisätä monimuotoisuutta ja saavuttaa miesvoittoisella alalla tasapainoisempi sukupuolijakauma on tuottanut tulosta. Vuoden 2019 lopussa Nixun työntekijöistä yli viidennes (21%) oli naisia, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 18 %. Vuonna 2019 lopussa Nixun palveluksessa oli 21 kansallisuuden edustajaa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 22.

Osana parhaan työpaikan strategiaa Nixu pyrkii edistämään henkilöstönsä omistusta yhtiössä. Nixu käynnisti katsauskaudella koko henkilöstölle suunnatun lisäosakeohjelman sekä avainhenkilöille optio-ohjelman osana Nixu-konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Näiden ohjelmien tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä, osallistaa työntekijöitä Nixun menestykseen sekä edistää yhtenäistä One Nixu -ajattelua.

Hallinto

Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Juhani Kaskeala, Tuija Soanjärvi, Teemu Tunkelo ja Anders Silwer 25.4.2019 lähtien.

Nixun tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Juhani Kaskeala (jäsen) ja Teemu Tunkelo (jäsen).

Johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja Janne Kärkkäinen, henkilöstöjohtaja Katja Müller, Suomen markkina-alueen johtaja Valtteri Peltomäki, kaupallinen johtaja Jesper Svegby ja kehitysjohtaja Kim Westerlund.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Nixu Oyj:n hallitukseen valittiin Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Juhani Kaskeala, Tuija Soanjärvi, Teemu Tunkelo sekä uutena jäsenenä Anders Silwer.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 200 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2 400 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 600 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2018 ei jaettu osinkoa.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla enintään 711 714 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 1 448 240 kappaletta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Täydelliset päätösten sisällöt löytyvät osoitteesta  https://www.nixu.com/fi/release/nixu-oyjn-varsinaisen-yhtiokokouksen-paatokset-2542019.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

NIXU Osakevaihto kpl Arvo yhteensä, euroa Korkein, euroa Alin,
euroa
Keski­hinta, euroa Viimeisin, euroa
Tammi-kesäkuu 2019 531 626 5 776 973 13,10 7,70 10,16 11,55
Heinä-joulukuu 2019 678 812 7 647 931 14,50 9,90 11,60 10,50
Tammi-joulukuu 2019 1 210 438 13 127 068 14,50 7,70 10,89 10,50

 

  31.12.2019 31.12.2018
Pörssiarvo, euroa 77 834 547 54 938 827
Osakkeenomistajia 3 475 2 957
Osakkeiden kokonaismäärä 7 425 219 7 241 198
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 12 405 12 405

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet.

Nixun osake on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksella NIXU.

Katsauskauden aikana toteutetut osakeannit:

 • Ezenta A/S:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 84 950 osakkeen suunnattu osakeanti.
 • Nixu Oyj:n henkilöstöanti, jossa merkittiin 99 071 uutta osaketta.

Liputusilmoitukset

Nixu Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Handelsbanken Fonder AB:n omistus Nixu Oyj:n osakkeista nousi yli 5 prosentin rajan 3.4.2019. (Pörssitiedote 5.4.2019)

Tutkimus ja tuotekehitys

Vuonna 2019 Nixun jatkoi digitalisaatiostrategiansa toteutusta ja tutki uusia tehokkaampia tapoja tukea suurten organisaatioiden digitalisaatiohankkeita. Suurin osa Nixun asiakkaista palvelutuotannosta ja toimeksiannoista hyödynsi yhteistä One Nixu Platformia, jossa niin asiakkailla kuin nixulaisillakin on sama ajantasainen näkymä. Tavoitteenamme on asiakkaan kyberturvatilanteen havainnollistaminen tavalla, joka tukee asiakkaan päätöksentekoa ja tilannejohtamista sekä juurruttaa Nixun asemaa kokonaisvaltaisena kyberturvallisuuskumppanina.

Vuonna 2019 Nixu kehitti palvelutarjoamaansa tietoturvan automatisoitujen ratkaisujen osalta, toimi veturina digitaalisen identiteetin Sandbox of Trust -hankkeessa ja osallistui jo kolmatta vuotta EU-SEC -projektiin.

Tietoturvan varmistamisen automatisointi ja DevSecOps ovat nyt ja etenkin tulevaisuudessa järjestelmähankintaa ja kehitystyötä tekevien yritysten huomion kohteena. Nixu on kehittänyt osaamistaan ja tuotevalikoimaansa tuomalla perinteisen murtotestaamisen rinnalle automatisoituja ratkaisuja, joissa kehitystiimit voivat itse tehdä testausta jo kehitystyön aikana. Tämä vastaa etenkin modernien ja ketterien yritysten tarpeisiin, joissa kehityksen vauhti kasvaa jatkuvasti. Automaatiolla haetaan sekä nopeutta että kustannussäästöjä. Nixun tuotekehityksen kyberturvaan keskittyvä Product Cybersecurity Services -yksikkö tuottaa DevSecOps -mallin mukaisia tietoturvaratkaisuja palveluna.

Nixun, Vastuu Groupin ja Digital Living Internationalin yhdessä johtaman Sandbox of Trust -pilottihankkeen sähköisen tunnistamisen SisuID-ratkaisua pilotoitiin vuonna 2019 mm. Finnairin, Postin, Veron sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa kansalaisten ja ulkomaalaisten pääsyä digitalisoituvan yhteiskunnan palveluihin. Hanke mahdollistaa myös Suomen EU-tasolla johtaman reilun datatalouden konkreettisen edistämisen. Ratkaisun tuotannollinen käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana.

Nixu osallistui kolmivuotiseen European Security Certification Framework (EU-SEC) -projektiin. Sen tavoitteena oli luoda eurooppalainen viitekehys erilaisille sertifikaattijärjestelmille ja arviointikriteeristöille, jotka säätelevät pilvipalvelujen turvallisuutta. Nixulla on ollut projektissa merkittävä rooli auditointien asiantuntijana. Lisäksi Nixu on ollut mukana määrittelemässä useamman osapuolen tunnistautumiskriteeristöä sekä jatkuvan pilvipalvelujen valvonnan periaatteita. EU-SEC-projekti tuli päätökseen vuonna 2019, joten Nixu onkin keskittynyt viestimään viitekehyksestä eteenpäin esimerkiksi osallistumalla erilaisten koulutusten järjestämiseen.

Konserni kirjasi 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 884 (988) tuhatta euroa tutkimus- ja kehitysmenoja tulosvaikutteisesti.

Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 21 211 445,43  euroa, josta tilikauden tappio 1 112 783,52 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2019 maksettaisi osinkoa.

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Nixu tunnistaa ja hallitsee riskejään osana normaalia liiketoimintaansa. Alla on kuvattu Nixun riskienhallinnan tunnistamia riskejä, joilla toteutuessaan voisi olla suuri vaikutus yhtiön tulokseen. Riskit ovat raportin kirjoitushetken tilanteen mukaisia.

 • Nixun liikevaihdosta valtaosa koostuu henkilöstön asiakasprojekteilta ja palveluilta laskuttamasta ajasta. Henkilöstön tehoton töiden allokointi voi johtaa marginaalien pienenemiseen konsultointiliiketoiminnassa. Mikäli yhtiö ei pysty mukautumaan asiakaskysynnän vaihteluun sekä henkilöstön tehokkaaseen allokointiin, voi sillä olla välittömiä vaikutuksia yhtiön tuloksentekokykyyn.
 • Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti Nixun käyttämien IT-järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden tai saatavuuden keskeytymisen johdosta. Häiriöt niissä voivat johtaa siihen, että yhtiö ei kykene tuottamaan palvelujaan sovitusti.
 • Nixu käsittelee toiminnassaan asiakkaidensa tietoja. Tietomurto yhtiön järjestelmiin voisi aiheuttaa merkittävää välitöntä tai välillistä vahinkoa yhtiön toiminnalle.
 • Yhtiö käsittelee liiketoiminnassaan asiakkaiden henkilötietoja. Lisäksi yhtiö on rekisterinpitäjä oman henkilöstönsä henkilötietojen osalta. Vuonna 2018 voimaan tullut Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa sekä käsittelijälle että rekisterinpitäjälle merkittäviä vastuita. Mahdolliset puutteet kyseisen lainsäädännön noudattamisessa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.
 • Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixulle kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla. Myös jatkuvien palveluiden tuottamisessa saattaa ilmetä ongelmia, jotka voivat aiheuttaa Nixulle kustannuksia. Yhtiöllä on lisäksi toiminnassaan tavanomainen riski joutua erimielisyyksiin sopimusten sisällöstä asiakkaiden kanssa.
 • Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixun mahdollisten yritysostojen epäonnistumisella tai integraatiovaikeuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan.
 • Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.
 • Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituksellista asemaa, erityisesti tilanteissa, joissa rahoittajat eivät suostuisi neuvottelemaan ehtoja uudelleen tai antamaan suostumusta kovenantin rikkomiselle.
 • Kysynnän vaihtelut, ongelmat liiketoiminnan hallitsemisessa sekä muutokset rahoitusmarkkinoilla ja kansantaloudessa sekä globaalin kauppa- ja valuuttasodan uhat voivat johtaa kysynnän laskuun ja sitä kautta ongelmiin päivittäisen toiminnan rahoittamisessa. Valuuttasodan uhka voi nostaa myös Nixun valuuttariskiä.
 • Nixu toimii vahvasti kilpailluilla markkinoilla, ja kilpailun lisääntyminen saattaa johtaa Nixun markkinaosuuksien menetykseen sekä marginaalien pienentymiseen. Minkä tahansa kymmenen suurimman asiakkaan menettäminen lyhyen ajanjakson sisällä voi myös vaikuttaa yhtiön tuloksentekokykyyn.
 • Yhtiö panostaa strategiansa mukaisesti voimakkaasti jatkuvaan, skaalautuvaan palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa on osaavista tietoturva-ammattilaisista kova kysyntä, mikä voi johtaa rekrytointien hidastumiseen sekä palkkakustannusten kasvamiseen.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 7.4.2020.

Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2020 torstaina 13.8.2020. Yhtiö julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä toimitusjohtajan katsauksen sekä liikevaihtotiedot. Toimitusjohtajan katsaus ja liikevaihtotieto Q1/2020 julkaistaan 16.4.2020 ja Q3/2020 julkaistaan 13.10.2020.

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 13.2.2020 kello 9:30 alkaen Scandic Simonkentässä osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://nixu.videosync.fi/2019-q4-results.

Espoossa 12.2.2020

Nixu Oyj
Hallitus

LIITE: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2019 (IFRS)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com