Statlig förvaltningmyndighet - Klassificering

State administarion

Förvaltningsmyndighet med uppgift att verka för Sveriges medborgares säkerhet. Myndigheten har flera olika distrikt och divisioner och sysselsätter ca 28 000 personer.

Utmaning

Myndigheten bedriver rikstäckande verksamhet och har en omfattande informationshanteringen med många olika informationstyper, från helt öppen och publikt tillgänglig till väldigt känslig och kritisk information som berör rikets säkerhet. Utmaningen för myndigheten är att klassificera informationen på gemensamma grunder och hantera informationen konsekvent inom hela organisationen.

Nixus lösning

Nixu har tillsammans med myndigheten skapat en enkel, användarvänlig och konsekvent informationsklassificeringsmodell. Nixu tog fram riktlinjer, handbok, lathund och en modell för att klassificera och hantera information i verksamheten och i system. Dessutom så producerades en förstudie avseende införandet av informationsklassificeringsmodellen i organisationen. Förstudien innehöll strategi och angreppssätt samt handlingsplan med prioriteringar. Dessutom togs en införandeplan fram för att säkerställa intern implementering av den nya informationsklassificeringsmodellen.

Effekt

Myndigheten har nu förutsättningar att skapa samsyn gällande informationsvärdet och rutinen för hantering av information bland alla myndigheterna. Klassificeringsmodellen skapar förutsättningar för konsekvent hantering från central administration ut till varje enskild medarbetare. Myndigheten har fått en effektivare kravställning avseende IT-säkerhet för sina informationstillgångar.