Kommunikation- och logistikföretag – Outsourcad IT

monitoring outsourced IT operations

Företaget erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De har drygt 40 000 medarbetare.

Utmaning

Företaget har lagt ut delar av sin IT-verksamhet till outsourcingleverantörer. För att skapa god intern kontroll och ett förbättrat samarbete med leverantörerna beslöt företaget att genomföra uppföljning av avtalsuppfyllnad. För att ge bästa effekt skulle uppföljningen resultera i underlag för ständiga förbättringar avseende både samarbete och framtida avtalsinnehåll. För att kunna säkerställa ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete krävdes ett nytt arbetssätt med systematiska uppföljningar av leverantörer och avtal.

Lösning

Nixus lösning var att leverera en enkel och pragmatisk metod för uppföljning av företagets outsourcade IT-verksamhet. Nixu genomförde också IT-revisioner avseende större delen av outsourcingavtalen i enlighet med den nya metoden. En risk-bedömning genomfördes och baserat på det nya arbetssättet valdes kontrollpunkter ut tillsammans med företaget. IT-revisionen genomfördes av ett team bestående av IT-revisor och tekniska specialister på plats hos outsourcing-leverantören.

Nixu tog fram en metodbeskrivning bestående av process, roller och ansvar samt instruktioner för att utföra IT-revisioner avseende den outsourcade verksamheten. Dessutom producerades en revisionsrapport innehållande brister och rekommenderade förbättringar för samtliga parter. Nixu levererade också en slutpresentation med visualisering av resultatet.

Effekt

Företaget kan, med hjälp av det nya arbetssättet, systematiskt arbeta med ständiga förbättringar inom sin outsourcade IT-verksamhet. Efter den genomförda revisionen har företaget fått en bättre dialog med sina outsourcingleverantörer och goda möjligheter att stärka sin roll som beställare. Avtalen har förbättrats genom åtgärdande av brister, både löpande och inför omförhandlingar. Genom att proaktivt arbeta med uppföljningar säkerställs verksamhetens kontinuitet.

Det här uppdraget genomfördes av Safeside Solutions AB som nu är en del av Nixu Corporation.

relaterade bloggar