Toimitusjohtajalta

Teemu Salmi, CEO, Nixu Corporation

Teemu Salmi, toimitusjohtaja, Nixu Oyj
Espoossa 9. helmikuuta 2022

Vuosi 2022 oli monin tavoin menestyksekästä aikaa Nixulle. Pääsimme takaisin kasvu-uralle ja kannattavuutem- me parani selvästi. Ylitimme myös kyberturvamarkkinoiden kasvun. Tämän hyvän taloudellisen kehityksen taustalla ovat edellisenä vuonna tehdyt toimintatapojen muutokset ja nixulaisten ansiokas työskentely yhteisten tavoittei- den saavuttamiseksi.

Vuoden 2022 aikana keskityimme kasvua painokkaammin varmistamaan toimintamme kannattavuutta ja tehokkuutta. Koronan väistyttyä Pohjoismaista markkinat kehittyivät nopeasti. Monet organisaatiot ovat nyt entistä halukkaampia käyttämään ulkoisia kumppaneita, joiden kanssa ne voivat ylläpitää, vahvistaa ja ke- hittää kyberturvallisuusympäristöään. Tämä tuki omia toimiamme ja edisti Nixun palaamista takaisin kannat- tavalle kasvu-uralle.

Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta 16 prosenttia 60 miljoonaan euroon. Vastaavasti kannattavuutem- me vahvistui ja EBITDA nousi 64 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon. Myös saadut tilaukset 2022 kasvoivat 35 prosenttia 68,4 miljoonaan euroon. Saatujen tilausten suhde liikevaihtoon oli 114 prosenttia vuoden lopussa. Myönteinen kehitys vahvistui loppuvuotta kohti kuljettaessa, jonka ansiosta nostimme taloudel- lista ohjeistustamme lokakuussa. Tämä antaa myönteisen lupauksen tulevasta.

Hallinnoitujen palvelujen kysyntä oli vahvaa ja onnistuimme kasvattamaan asiakkaidemme määrää. Hallinnoitujen palvelujen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (liikevaihdon kasvu toisella vuosipuoliskolla oli 30 prosenttia) ja myös kannattavuus kehittyi myönteisesti. Myös asiantuntijapalveluiden kasvu ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla. Hallinnoitu- jen palveluiden liiketoiminta-alue muodosti 21 prosenttia ja asiantuntijapalvelut 74 prosenttia Nixun liikevaihdosta.

Allekirjoitimme vuoden aikana useita merkittäviä asiakassopimuksia, joista monet jo olemassa olevien asiakkaidemme kanssa. Suhteemme asiakkaisiimme ovat pitkäaikaisia, ja teemme tii- vistä yhteistyötä aitoina kumppaneina. Yksi todiste tästä on, että lähes 90 prosenttia asiak- kaistamme palaa vuosi toisensa jälkeen tekemään uusia tilauksia. Mittaamme asiakastyy- tyväisyyttämme NPS-luvulla. Saimme koko vuoden NPS-luvuksi 57, mikä kertoo siitä, että asiakastyytyväisyytemme on erinomaisella tasolla.

Vuoden 2022 jälkipuoliskolla käynnistimme strategian päivitysprojektin, jossa tarkastelimme ulkoisia trendejä ja nykyisiä vahvuuksiamme löytääksemme keinot viedä Nixu seuraavalle tasolle. Helmikuun aikana käyttöön otettavan strategiamme nimi on ”Next Nixu”. Vuo- teen 2025 ulottuvalla strategiallamme tavoittelemme yli 100 miljoonan euron liikevaih- toa ja yli 10 prosentin oikaistua liikevoittoa. Lisäksi tavoittelemme aiempaa tasaisempaa maantieteellistä liikevaihdon jakautumista ja suurempaa jatkuvien palvelujen osuutta.

Otin toimitusjohtajan tehtävän vastaan elokuussa 2022. Kuluneet kuukaudet ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. Haluan kiittää Valtteri Peltomäkeä sujuvasta kapulan- vaihdosta ja kaikkia nixulaisia lämpimästä vastaanotosta ja vuoden aikana tehdys- tä kovasta työstä. Kiitän kaikkia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja meille osoi- tetusta luottamuksesta ja osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme tuestanne matkallamme kohti ”Next Nixua”.