Nixu Oyj: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016 (Tilintarkastettu)

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 16.2.2017 kello 8.30

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016 (Tilintarkastettu)


Voimakasta kasvua - kotimaisesta kansainväliseksi kyberturvayhtiöksi


Heinä-joulukuun 2016 pääkohdat:

 • Liikevaihto 11 434 tuhatta euroa (heinä-joulukuu 2015: 9 163), muutos +25 %.
 • Käyttökate (EBITDA) 665 tuhatta euroa (1 243), muutos -47 %, osuus liikevaihdosta 6 % (14 %).
 • Käyttökatetta heikensivät suunnitellut panostukset kansainvälistymiseen ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön.
 • Liiketulos (EBIT) 288 tuhatta euroa (798), osuus liikevaihdosta 3 % (9 %).
 • Nixu perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin.
 • Nixu otti käyttöön kansainvälisen organisaatiomallin.
 • Nixu osti tietoturvakonsultointiin keskittyneen Safeside Solutions AB:n.


Tammi-joulukuun 2016 pääkohdat:

 • Liikevaihto 21 578 tuhatta euroa (tammi-joulukuu 2015: 18 013), muutos +20 %.
 • Käyttökate (EBITDA) 773 tuhatta euroa (2 071), muutos -63 %, osuus liikevaihdosta 4 % (11 %).
 • Liiketulos (EBIT) 116 tuhatta euroa (1 194), osuus liikevaihdosta 1 % (7 %).
 • Nixu osti Europoint Networking AB:n ja Safeside Solutions AB:n muodostaen näin vahvan aseman Ruotsin markkinalle.
 • Nixu Cyber Defense Center -palvelu saavutti merkittävän aseman Suomen markkinassa.
 • Hallitus pitää osakkeenomistajien etuna hyödyntää markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet ja esittää, ettei osinkoa jaeta.


Avainluvut

Tuhatta euroa 7-12/2016 7-12/2015 Muutos, % 1-12/2016 1-12/2015 Muutos, %
Liikevaihto 11 434,2 9 163,2 24,8 % 21 577,7 18 012,7 19,8 %
Käyttökate 665,2 1 242,6 -46,5 % 772,7 2 071,2 -62,7 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 5,8 % 13,6 %   3,6 % 11,5 %  
Liikevoitto1 287,9 797,8 -63,9 % 115,6 1 193,7 -90,3 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,5 % 8,7 %   0,5 % 6,6 %  
Tilikauden tulos1 19,1 506,3 -96,2 % -241,6 687,2  
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 0,08 -96,5 % -0,04 0,11  
Tulos ilman liikearvon poistoja 2 301,3 892,9 -66,3 % 247,8 1 460,5 -83,0 %
Osakekohtainen tulos ilman
liikearvon poistoja 2 euroa
0,05 0,15 -67,1 % 0,04 0,24 -83,4 %
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 6 364 835 6 112 035   6 364 835 6 112 035  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 6 263 435 6 112 035   6 238 435 6 112 035  


1Tilikauden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin jaksoihin nähden johtuen liikearvon poistoajan muutoksesta.

Yhtiö on päättänyt muuttaa liikearvon poistoajan viidestä kymmeneen vuoteen tilikauden 2016 alusta lähtien.

2 Konserniliikearvon määrä 31.12.2016 oli 6.080,9 tuhatta euroa. Liikearvo poistetaan tasapoistoina kymmenen vuoden aikana.
Heinä-joulukuun 2016 aikana kirjattiin liikearvon poistoja 282,3 tuhatta euroa (heinä-joulukuun 2015 aikana 386,6 tuhatta euroa).
Tammi-joulukuun 2016 aikana kirjattiin liikervon poistoja 489,4 tuhatta euroa (tammi-joulukuun 2015 aikana 773,3 tuhatta euroa).

Tuhatta euroa 31.12.2016 31.12.2015 Muutos, %
Omavaraisuusaste, % 50,9 % 52,6 %  
Korollinen nettovelka 28,6 -3 170,6 100,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 0,3 % -39,9 %  
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 222 159 39,6 %


Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

Nixun kasvustrategian toteutus saavutti vuonna 2016 merkittäviä välietappeja matkallamme kyberturvapalveluiden ykkösvaihtoehdoksi Pohjois-Euroopassa pääkonttoriaan pitäville yhtiöille. Rakensimme asemaamme Hollannin markkinalla, saavutimme merkittävän aseman Ruotsin markkinalla sekä valmistelimme Yhdysvaltojen toimintojen käynnistämistä. Suomen ulkopuolisilta asiakkailta tulevan liikevaihdon osuus nousi vuoden aikaan tammikuun 6 %:sta joulukuun 28 %:iin liikevaihdostamme. Tärkeimmän askeleen otimme kuitenkin syksyn aikana, jolloin muotoilimme uutta toimintamallia ja kulttuuria, joka rakentuu aidosti kansainvälisesti toimivien nixulaisten varaan, ei pelkästään toisistaan riippumattomiin maayhtiöihin.

Tämä toimintamalli mahdollistaa myös toisen päätavoitteemme toteutumisen, eli parhaan työpaikan tarjoamisen kyberturva-ammattilaisille. Mitä avoimemman, yhteistyökykyisemmän ja liikkuvamman yhteisön pystymme luomaan, sitä paremmin nixulaiset voivat päästä mukaan mielenkiintoisiin asiakashankkeisiin ja oppia toisilta Nixun ammattilaisilta ja asiakkailta eri markkina-alueilla. Osana parhaan työpaikan strategiaamme tarjosimme nixulaisille jälleen mahdollisuuden osallistua henkilöstöantiin, jonka myötä yli 100 nixulaista ryhtyi myös yhtiön omistajiksi.

Suomessa erityisesti kyberturvan valvontapalvelujen ja tietosuojan konsultoinnin kysyntä kasvoivat vuonna 2016. Panostuksemme Nixu Cyber Defense Center -palvelun kehitykseen ovat osoittautuneet oikein ajoitetuiksi ja asiakkaat ovat arvostaneet tarjoamaamme kokonaisuutta havainnoinnista aina tietomurtojen tutkintaan. Keväällä vahvistettu Euroopan Unionin GDPR-asetus tietosuojasta on myös saanut asiakkaat liikkeelle. Olemme nopeassa tahdissa vahvistaneet tietosuojaosaamistamme rekrytoimalla ensi kertaa tietosuojajuristeja. Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaispalvelua, jossa regulaation vaatimukset voidaan paitsi tulkita, mutta myös viedä tekniselle toteutustasolle saman kumppanin toimesta.

Kasvanut kotimainen kysyntä ja yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoamme. Toisen vuosipuoliskon kasvu oli 25 % ja vuositasolla kasvoimme hitaan alkuvuoden jälkeenkin 20 %. Strategiamme mukaisesti panostamme voimakkaasti kasvun mahdollistamiseen, ja nämä panostukset heikensivät suunnitellusti tulostamme vuonna 2016, mutta varmistavat voimakkaan orgaanisen kasvun tulevana vuonna. Merkittävimmin konsernin  tulosta heikensivät Hollannin toiminnan nopea ylösajo, ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnallinen heikkous sekä kehityspanostukset teknologiapohjaisten skaalautuvien palveluiden kuten Nixu Cyber Defense Center -liiketoiminnan rakentamiseen sekä konsernihallinnon vahvistamiseen tukemaan kansainvälisesti toimivaa yhtiötä. Palveluidemme operatiivinen kannattavuus on pysynyt edelleen hyvällä tasolla.

Nixu on tehnyt kolmen viime vuoden aikana kolme yrityskauppaa. Kokemusten valossa integraatiomallimme vaikuttaa toimivalta, ja olemme onnistuneet säilyttämään hyvin Nixuun liittyneiden yhtiöiden osaajat ja asiakkaat. Tästä johtuen päätimme pidentää FAS-kirjanpidon edellyttämää liikearvon suunniteltua poistoaikaa viidestä kymmeneen vuoteen tilikaudesta 2016 alkaen. Näemme myös mahdollisuuksia jatkaa kasvun vahvistamista yritysostoja käyttäen.

Vuonna 2017 tulemme jatkamaan strategiamme toteuttamista. Yhteiskunta on muuttumassa enenevissä määrin digitaaliseksi. Digitaaliset huijaukset, kiristysyritykset, teollisuusvakoilu ja kybersodankäynti tulevat yleistymään. Uskomme, että tässä tilanteessa yhteiskunnan kriittiset toimijat arvostavat paikallista osaavaa ja teknologiariippumatonta kyberturvakumppania, joka kykenee auttamaan heitä kokonaisvaltaisesti. Nixulla on näkemykseni mukaan erittäin hyvä mahdollisuus lunastaa lupauksensa toimia asiakkailleen kumppanina, joka mahdollistaa digitaalisen tulevaisuuden ilman kyberuhkien aiheuttamia häiriötä.


Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 % käyttökatetaso.

Viime vuonna tehtyjen yrityskauppojen ja voimakkaan orgaanisen kasvun siivittämänä yhtiö tavoittelee tilikaudella 2017 selvästi edellisvuotta nopeampaa liikevaihdon kasvua. Jatkamme kasvupanostuksia myös kuluvalla tilikaudella.


Strategia

Yhteiskunnan digitalisoituminen johtaa vääjäämättä siihen, että eri toimijoilla on kasvava tarve kehittää ja tarjota erilaisia digitaalisia palveluita sidosryhmilleen. Digitaalisten palveluiden siirtyessä pilvipohjaisiksi perinteinen virustorjuntaan ja palomuureihin nojaava tietoturvatoiminta ei riitä enää hallitsemaan jatkuvasti kasvavia kyberriskejä.

Nixun missiona on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Tätä missiota yhtiö toteuttaa tarjoamalla yhteiskunnan avaintoimijoille, niin yrityksille kuin julkishallinnollekin, laajan valikoiman kyberturvapalveluita. Nixu haluaa olla asiakkailleen kyberturvakumppani, jonka tarjoamat kokonaisvaltaiset palvelut mahdollistavat uusien digitaalisten palveluiden turvallisen käyttöönoton ja saatavuuden kyberuhkista huolimatta.

Nixun kasvustrategian tavoitteena on olla paras työpaikka tietoturva-ammattilaisille sekä olla Pohjois-Euroopan alueella yritysten ykkösvaihtoehto kyberturvapalveluiden toimittajaksi.

Nixun kasvustrategia nojaa kolmeen strategiseen kehitysalueeseen:

 1. Kansainvälistymisen kautta yhtiö haluaa laajentaa saavutettavissa olevaa markkinaa kattamaan Pohjois-Euroopan alueella pääkonttoriaan pitävät suuret yritykset. Nixun tavoitteena on hyödyntää paikallisia konsultteja ja myyntivoimaa kullakin tärkeällä metropolialueella lähellä asiakkaita hyödyntäen koko konsernin palveluvalikoimaa ja tuotantoa asiakastoimeksiannoissa. Nixu tulee laajentamaan markkinaansa Pohjois-Euroopan alueella joko yritysostoin (kuten Ruotsissa), perustamalla oman tytäryhtiön (kuten Hollannissa) tai muodostamalla yhteisyrityksen jonkun toisen alan toimijan kanssa. Olennaista kaikessa toiminnassa on yhtenäisen ja samanhenkisen yrityskulttuurin muotoutuminen konserninlaajuisesti.

 2. Nixu kehittää määrätietoisesti skaalautuvia teknologiapohjaisia jatkuvia palveluja (kuten Nixu Cyber Defense Center), jotka kytkeytyvät saumattomasti osaksi yhtiön konsultointiliiketoimintaa. Näiden palveluiden kautta Nixu varmistaa kyvykkyytensä olla asiakkaalle aito laaja-alainen kyberturvakumppani. Samalla Nixu varmistaa asiakassuhteiden jatkuvuuden ja kilpailukyvyn suhteessa puhtaisiin konsultointitoimijoihin. Liiketoiminnallisesti nämä palvelut mahdollistavat liikevaihdon ja katetason paremman skaalautumisen suhteessa työntekijämäärään. Palveluiden teknologiakomponentteina käytetään kansainvälisten kumppaneiden parhaita kaupallisia ratkaisuja tai niitä kehitetään itse erikoistarpeisiin.

 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, osaamispohjan laajentaminen sekä uusien kyberturva-asiantuntijoiden rekrytointi ja kasvattaminen on Nixun kolmas strateginen kehitysalue. Nixu osallistuu enenevissä määrin erilaisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin (kuten EU-tutkimushanke 5G Ensure), joiden tuloksia yhtiö pystyy hyödyntämään omassa asiakastyössään. Kasvun mahdollistamiseksi Nixun näkyvyyttä työnantajana opiskelijoiden keskuudessa kehitetään ja erilaisilla harjoittelijaohjelmilla varmistetaan kyvykkään työvoiman löytäminen. Varmistamalla Nixun sisäisen tehtäväkierron yhtiö kykenee kehittämään henkilöstön laaja-alaisuutta ja tarjoamaan Nixua työpaikkana harkitseville kokeneille tietoturva-asiantuntijoille uusia haasteita.


Liikevaihto ja tuloksen kehitys tammi-joulukuussa 2016

Nixu-konsernin liikevaihto oli 21 577,7 tuhatta euroa (2015: 18 012,7). Liikevaihto oli 19,8 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempi. Merkittävimpiä konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttavia tekijöitä olivat kotimaan markkinalla tapahtunut orgaaninen kasvu sekä maaliskuun lopussa 2016 toteutunut Europoint Networking AB:n yrityskauppa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 598,8 tuhatta euroa (237,9). Liiketoiminnan muut tuotot  kasvoivat 152 % johtuen lisääntyneistä Tekes- ja EU -tutkimushankkeista.

Nixun käyttökate (EBITDA) vuonna 2016 oli 772,7  tuhatta euroa (2 071,2). Käyttökate laski 63 % edellisvuoteen verrattuna johtuen strategian mukaisista panostuksista kansainväliseen kasvuun ja teknologiapohjaisten palveluiden kehittämiseen, joiden kuluja ei aktivoida. Lisäksi ennakoitua hitaammin kertynyt liikevaihto heikensi kannattavuutta tammi-maaliskuussa.

Nixun liiketulos (EBIT) tilikaudella oli 115,5 tuhatta euroa (1 193,7). Liiketulosta laskivat edellä mainitut tekijät.

Tilikauden tulos tammi-joulukuulta 2016 oli -241,6 tuhatta euroa (687,2). Tulos ilman liikearvopoistoja oli 247,8 tuhatta euroa (1 460,5).

Liiketulos ja tilikauden tulos eivät ole vertailukelpoisia aiempiin jaksoihin nähden johtuen liikearvon poistoajan muutoksesta tilikaudella 2016. Yhtiö päätti pidentää liikearvon poistoaikaa viidestä kymmeneen vuoteen johtuen hyvistä kokemuksista ostettujen yhtiöiden henkilöstön ja asiakkaiden säilyttämisessä sekä liiketoiminnan kasvattamisessa. Liikearvopoistot vuonna 2016 olivat 489,4 tuhatta euroa (773,3). Ensimmäisessä puolivuosikatsauksessa 2016 raportoidut liikearvopoistot noudattivat aiempaa poistokäytäntöä.

Konsernin efektiivistä veroastetta nostavat Hollannin toimintojen tappiollisuus ja vähennyskelvottomat liikearvopoistot.


Rahoitus ja investoinnit

Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2016 oli 16 593,5 tuhatta euroa (15 088,0).

Nixu Oyj osti 30.3.2016 Europoint Networking AB:n ja 28.10.2016 Safeside Solutions AB:n koko osakekannat, mitkä kasvattivat taseen loppusummaa.

Muiden pitkävaikutteisten menojen ja aineellisten hyödykkeiden osalta kasvusta (219,5 tuhatta euroa) merkittävä osa syntyi Espoon toimitilojen 6. kerroksen laajentamisen ja tehostamisen yhteydessä tehdyistä kaluste- ja korjausinvestoinneista.

Pitkäaikaisen vieraan pääoman summaa pienensivät lainan lyhennykset (716,4 tuhatta euroa). Konsernin nettovelkaantumisaste vuoden 2016 lopussa oli 0,3%:ia (-39,9%).

Yhtiö selvittää vieraan pääoman ehtoista rahoitusta tukeakseen yrityskauppoja.


Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 222 (159), kasvua 63 henkilöä. Henkilömäärän voimakasta kasvua selittävät erityisesti Europoint Networking AB:n ja Safeside Solutions AB:n ostot ja Hollannin yhtiön perustaminen.

Nixu uudisti organisaatiotaan uuden kansainvälisen rakenteensa johdosta. Organisaatiomuutoksen yhteydessä Nixu muodosti uuden konsernijohtoryhmän 1.11.2016 alkaen. Nixu Oyj:n konsernijohtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja Janne Kärkkäinen, kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki ja kehitysjohtaja Kim Westerlund. Suomen maajohtoryhmä jatkaa Suomen liiketoiminnan johtamista.

Nixun johtoryhmän jäsen, operatiivinen johtaja, Johan Boije af Gennäs lopetti Nixun palveluksessa elokuun lopussa.


Varsinainen yhtiökokous 2016

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2016. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Juhani Kaskeala sekä Tuija Soanjärvi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 100 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 550 083,15 euroa. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 120 000 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden antamisiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 200 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien mukaisesti työntekijäosakkailta heidän työsuhteensa mahdollisesti päättyessä. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallituksella on voimassa ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2014 antama valtuutus päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä, mukaan lukien listautuminen, tai mahdollisten tulevien yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 30.10.2019 saakka. Jäljellä on valtuutus 2 045 909 osakkeelle.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

NIXU Osake-vaihto kpl Arvo
yhteensä, euroa
Korkein, euroa Alin,
euroa
Keskihinta, euroa Viimeisin, euroa
Tammi-kesäkuu 2016 847 813 4 062 282,81 5,40 4,41 4,88 4,95
Heinä-joulukuu 2016 493 446 2 691 532,93 6,15 4,89 5,49 6,05
Tammi-joulukuu 2016 1 341 259 6 753 815,74 6,15 4,41 5,18 6,05

 

  31.12.2016 31.12.2015
Pörssiarvo, euroa 38 550 811,75 30 010 091,90
Osakkeenomistajia 2 498 2 163


Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2016 oli 6 372 035 kappaletta (31.12.2015 oli 6 112 035). Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 7 200 kappaletta.

Nixun osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä.

Tilikauden aikana toteutetut osakeannit:

 • Europoint Networking AB:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 50 000 osakkeen suunnattu osakeanti
 • Safeside Solutions AB:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 90 000 osakkeen suunnattu osakeanti
 • yhtiön työntekijöille ja toimitusjohtajille toteutettu 120 000 osakkeen suunnattu osakeanti


Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 9 330 473,05 euroa, josta tilikauden voitto 723 882,21 euroa. Konsernin tilikauden tulos ilman liikearvopoistoja oli 247 802,66 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2016 maksettaisi osinkoa. Hallitus pitää osakkeenomistajien etuna hyödyntää markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet osingonmaksun sijaan.

Osinkoehdotus poikkeaa näin ollen Nixun voitonjakopolitiikasta; "Nixu pyrkii jakamaan 30-70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona".

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.


Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön suurimmat lähiajan riskit liittyvät yleisen talouskehityksen aiheuttamaan epävarmuuteen, joka saattaa heijastua avainasiakkaiden siirtyvinä tai peruuntuvina hankkeina. Erityisesti Yhdysvaltojen mahdollinen protektionistinen politiikka saattaa vaikuttaa maailman taloustilanteeseen ja Nixun Yhdysvaltojen liikevaihtoon erityisesti.

Yhtiö on aloittanut strategiansa mukaiset kansainväliset kasvuinvestoinnit. Mikäli asiakashankinta uusilla markkinoilla osoittautuu oletettua vaikeammaksi, voivat uudet markkina-alueet heikentää yhtiön kannattavuutta merkittävästi. Kansainvälisiä toimintoja voidaan myös joutua lopettamaan, mikäli yhtiö ei onnistu saavuttamaan riittävää asiakaskantaa.

Yhtiö on aloittanut strategiansa mukaisesti voimakkaan panostamisen jatkuvaan, skaalautuvaan palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia.

Yhtiön kasvuodotukset perustuvat myös voimakkaasti osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan suunniteltua määrää tietoturva-asiantuntijoita, saattaa tämä vaikuttaa yhtiön liikevaihdon kehitykseen.

Talouskasvun mahdollinen nopeutuminen ja toisaalta kyberturvamarkkinan voimakkaasti kasvava kysyntä voivat johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin.

Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.

Isoihin ratkaisutoimitusprojekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla.

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä Yhtiön johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä.

Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan konserniliikearvon poistoaikaa joutua muuttamaan tai tekemään konserniliikearvon tasearvosta arvonalentumiskirjaus.

Yhtiön rahoitukseen liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituksellista asemaa.


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.


Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017

Nixu julkaisee vuosikertomuksen, joka pitää sisällään tilinpäätöksen, yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nixu.com/fi/sijoittajat viikon 10 / 2017 aikana.

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2017 torstaina 17.8.2017. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 19.4.2017.

Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot.

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 16.2.2017 kello 9.30 alkaen Helsingin Pörssitalossa, Fabianinkatu 14.


Konsernin tuloslaskelma (FAS)

Tuhatta euroa 7-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto 11 434,2 9 163,2 21 577,7 18 012,7
Liiketoiminnan muut tuotot 155,2 134,0 598,8 237,9
Materiaalit ja palvelut -692,5 -687,8 -1 541,6 -1 373,2
Henkilöstökulut -7 640,4 -5 554,7 -14 993,3 -11 248,5
Liiketoiminnan muut kulut -2 591,3 -1 812,2 -4 869,0 -3 557,8
Poistot ja arvonalenemiset -377,3 -444,8 -657,1 -877,5
Liikevoitto 287,9 797,8 115,6 1 193,7
Rahoitustuotot ja -kulut -77,7 -56,1 -96,4 -119,8
Tulos ennen veroja 210,2 741,7 19,2 1 073,9
Tuloverot -191,1 -235,5 -260,8 -386,7
Tilikauden voitto/tappio 19,1 506,3 -241,6 687,2
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 0,083 -0,04 0,11
         
         
Osakkeiden split-oikaistu lukumäärä kauden lopussa 6 364 835 6 112 035 6 364 835 6 112 035
Osakkeiden split- ja antioikaistu lukumäärä keskimäärin 6 263 435 6 112 035 6 238 435 6 112 035


Konsernin tase (FAS)

Tuhatta euroa 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet 6 218,7 2 990,8 3 684,8
Aineelliset hyödykkeet 376,7 282,9 137,6
Sijoitukset      
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 595,4 3 273,7 3 822,5
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Saamiset      
Pitkäaikaiset saamiset 94,2    
Lyhytaikaiset saamiset 7 186,3 5 181,0 4 685,6
Rahat ja pankkisaamiset 2 717,7 6 633,3 8 798,3
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 998,2 11 814,3 13 484,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 593,5 15 088,0 17 306,4
       VASTATTAVAA
     
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 94,8 94,8 94,8
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 713,9 5 401,8 5 401,8
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 875,2 1 759,1 2 105,1
Tilikauden voitto (tappio) -241,6 687,2 143,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 442,4 7 943,0 7 744,8
VÄHEMMISTÖOSUUS     0,0
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 214,1 2 746,3 3 462,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 5 937,1 4 398,8 6 099,0
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 151,2 7 145,1 9 561,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 593,5 15 088,0 17 306,5


Konsernin rahoituslaskelma (FAS)Tuhatta euroa 7-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 209,6 741,7 19,2 1 073,9
Poistot 377,9 444,8 657,1 877,5
Verot -236,8 -235,4 -318,3 -386,7
Käyttöpääoman muutos 249,0 1 424,1 -977,9 -838,6
Liiketoiminnan rahavirta 599,7 2 375,2 -619,9 726,1
         
Investoinnit  -1 347,1 -94,0 -2 356,6 -1 864,8
Investointien rahavirta -1 347,1 -94,0 -2 356,6 -1 864,8
         
Pitkäaikaisten lainojen nostot        
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -358,2 -358,2 -716,4 -537,3
Maksullinen oman pääoman korotus 339,7   339,7  
Maksetut osingot 0,0   -550,1 -489,0
Omien osakkeiden hankinta -12,4   -12,4  
         
Rahoituksen nettorahavirta -30,9 -358,2 -939,2 -1 026,3
         
Rahavarojen muutos -778,3 1 923,0 -3 915,7 -2 165,0
         
Rahavarat tilikauden alussa 3 496,0 4 710,3 6 633,3 8 798,3
Rahavarat tilikauden lopussa 2 717,7 6 633,3 2 717,7 6 633,3

 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
1.7.2016 94,8 5 636,3 1 629,2 7 360,4
Osakeanti   1 077,6   1 077,6
Omien osakkeiden hankinta   -12,4 -12,4
Muuntoerot     -2,3 -2,3
Kauden voitto/tappio     19,1 19,1
31.12.2016 94,8 6 713,9 1 633,6 8 442,4
         
         
Oman pääoman muutoslaskelma 1.7. - 31.12.2015    
         
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
1.7.2015 94,8 5 401,8 1 940,1 7 436,7
Kauden voitto/tappio     506,3 506,3
31.12.2015 94,8 5 401,8 2 446,3 7 943,0
         
         
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 31.12.2016    
         
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
1.1.2016 94,8 5 401,8 2 446,3 7 943,0
Osakeanti   1 312,1   1 312,1
Osingonjako     -550,1 -550,1
Omien osakkeiden hankinta   -12,4 -12,4
Muuntoerot     -8,6 -8,6
Kauden voitto/tappio     -241,6 -241,6
31.12.2016 94,8 6 713,9 1 633,6 8 442,4
         
         
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 31.12.2015    
         
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
1.1.2015 94,8 5 401,8 2 248,1 7 744,7
Pääomasijoitus       0,0
Osingonjako     -489,0 -489,0
Kauden voitto/tappio     687,2 687,2
31.12.2015 94,8 5 401,8 2 446,3 7 943,0

 

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

Tuhatta euroa 31.12.2016 31.12.2015
Omasta velasta    
Yrityskiinnitykset 4 118,6 4 118,6
Leasingvastuut    
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 305,2 248,7
Myöhemmin maksettavat 345,2 279,1
Yhteensä 650,4 527,8
Muut vastuut    
Vuokravastuut 788,5 1 194,0
Vuokravakuustilit 138,6 140,4
Yhteensä 927,0 1 334,4

Yrityskiinnitykset olivat Nixu Oyj:n 2,7 miljoonan euron rahalaitoslainan ja 800 tuhannen euron luottolimiitin vakuutena. Luottolimiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä.


Laskentakaavat

 

Käyttökate = Liikevoitto + poistot  
       
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
taseen loppusumma 
       
Korollinen nettovelka = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta -rahoitusarvopaperit -rahat ja pankkisaamiset
       
Nettovelkaantumisaste (%) = Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma
       
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  
       
Osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja = Tilikauden tulos + liikearvopoistot
 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  

 

 

Espoossa 15. helmikuuta 2017

Nixu Oyj
Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi


Lisätietoja:

Petri Kairinen, toimitusjohtaja, Nixu Oyj
Sähköposti: petri.kairinen@nixu.com
Puhelin: +358 40 832 1832

Hyväksytty Neuvonantaja: Summa Capital Markets Oy, puhelin 020 743 0280


Nixu lyhyesti:

Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.

www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam