Sisäpiiri

Nixun Oyj:n hallituksen vahvistama sisäpiiriohje täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta (”Pörssin sisäpiiriohje”), jota Nixu noudattaa pörssin päälistayhtiöltä edellytettävällä tavalla.

Nixun sisäpiiriohje (pdf)

Nixun sisäpiiriohje sitoo kaikkia Nixu Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Nixu”) palveluksessa olevia henkilöitä sekä Nixu Oyj:n hallituksen jäseniä. Muualla kuin Suomessa rekisteröidyssä konserniyhtiössä noudatetaan tämän sisäpiiriohjeen lisäksi yhtiön sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Tällaisen konserniyhtiön johdon tulee tarvittaessa huolehtia siitä, että yhtiössä on vahvistettu kansallisen lainsäädännön edellyttämä sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioita koskeva lisäohjeistus.

Tämä ohje perustuu muun muassa seuraaviin lakeihin ja viranomaissäädöksiin: markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, muutoksineen) ("MAR") sekä sen perusteella annetut säädökset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (39/1889, muutoksineen), finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008, muutoksineen), pörssin voimassaolevat säännöt ja sisäpiiriohje, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeet.

Nixun Johtohenkilöiden ja muiden kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien henkilöiden kaupankäynti Nixun rahoitusvälineillä on kiellettyä tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen sekä kaksi kertaa vuodessa julkaistavien liikevaihtotietojen julkistamista edeltävän 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ikkunan aikana (”Suljettu Ikkuna”).

 

Hallituksen ja konsernijohtoryhmän omistukset

Nimi

Asema

Osakkeet

Viimeisin
muutos
(kpl)

Viimeisin
muutos
(pvm)

Jari Niska

Hallituksen puheenjohtaja

2 753

2 100

21.4.2022

Marko Kauppi

Hallituksen varapuheenjohtaja

18 424

1 444

21.4.2022

- Tenendum Oy:n kautta

 

248 800

 

 

Kati Hagros

Hallituksen jäsen

4 854

962 21.4.2022

Joakim Karske

Hallituksen jäsen

9000

5077

13.10.2022

Anders Silwer

Hallituksen jäsen

1 615

962 21.4.2022
- Anders Silwer AB:n kautta Hallituksen jäsen 750   20.10.2022
         

Teemu Salmi

Toimitusjohtaja

22 000

 

12.5.2022

Valtteri Peltomäki

Johtaja, asiakaskokemus

9 254

467

12.3.2021

Janne Kärkkäinen

Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 7 922 467

12.3.2021

Björn-Erik Karlsson

Johtaja, asiantuntijapalvelut 1 211 211 12.3.2021

Jan Mickos

Johtaja, hallinnoidut palvelut 2 062    

Pietari Sarjakivi

Johtaja, innovaatiot

8 074

73

12.3.2021

Nathalie van Delden

Henkilöstöjohtaja      

Tietoja tarkistetaan kuukausittain.

Johdon liiketoimet –tiedotteet