Palkitseminen

Nixu Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka on hyväksytty vuoden 2020 varsinaisessa yhtiö-kokouksessa 7.4.2020. Palkitsemispolitiikan lähtökohtana ovat Yhtiön liiketoimintastrategia ja -tavoitteet. Sen tavoitteena on edistää Yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä kestävää omistaja-arvon kasvua.

Nixu Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7b pykälään perustuen. Lisäksi palkitsemisraportin laatimisessa on otettu huomioon Arvopaperimarkkinayhdistyksen suomalaisille listayhtiöille laatima hallinnointikoodi ja sen määräykset.

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen (19.4.2022) mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 33 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 22 000 euroa.

Edellä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi paikan päällä kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituisessa asuinmaassa.

Edellä mainituista kiinteistä vuosipalkkioista 30 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina ja 70 % rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan rahana tarkastusvaliokuntatyöstä seuraavasti: 4 000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 2 000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksetaan rahana valiokuntatyöstä seuraavasti: 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 1 000 euron vuosipalkkio jäsenille.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkka koostuu kiinteästä 24 000 euron kuukausipalkasta. Lisäksi toimitusjohtajalla on asunto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajan matkakuluja Suomen ja Ruotsin välillä korvataan vuodessa 30 000 eurolla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkioon yhtiön käytännön mukaisesti. Kannustinpalkkio on enintään 70 % kiinteästä kuukausipalkasta. Hallitus määrittelee toimitusjohtajan tavoitteet.

Toimitusjohtaja on mukana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Toimitusjohtaja on merkinnyt 22 000 yhtiön uutta osaketta ja toimitusjohtaja on oikeutettu lisäosakkeisiin suhteessa 1:2 kolmen vuoden sitouttamisajanjakson jälkeen.

Toimitusjohtajan sairastuessa hänelle maksetaan kolmen kuukauden ajan hänen täysi kuukausipalkkansa. Toimitusjohtajan eläkeikä on Suomessa kulloinkin voimassa oleva varhaisin eläkeikä. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläke-etuuksiin. Toimitusjohtajan loma-oikeus määräytyy vuosilomalain mukaan. Lisäksi hän on oikeutettu lomarahaan. Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen on toimitusjohtaja oikeutettu lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Johtoryhmän palkitseminen

Lue lisää johtoryhmän palkitsemisesta vuoden 2021 palkitsemisraportista.
 

Nixu Oyj - Palkitsemispolitiikka (pdf)

2021

2021 – Palkitsemisraportti (pdf)

2021 - Johtoryhmän jäsenten palkitseminen (pdf)

2020

2020 - Palkitsemisraportti (pdf)

2020 - Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

2019

2019 - Palkka-ja palkkioselvitys (pdf)

2018

2018 - Palkka-ja palkkioselvitys (pdf)

2017

2017 - Palkka- ja palkkioselvitys (pdf)