Markkinat

Yritysten kyberturvakenttä on voimakkaassa murroksessa. Korkean profiilin tietoturvamurtojen määrä on kasvanut voimakkaasti, eikä maailmanpoliittinen epävarmuus vähennä rikollisten tahojen ambitioita. Vielä hetki sitten maailma oli yksiulotteisempi ja paremmin ennustettavissa. Siinä missä aikaisemmin yritysten tietoturva-ajattelu keskittyi palomuureihin ja virustorjuntaan, olemme siirtyneet aikakauteen, jossa yritykset tarvitsevat uudenlaista ajattelua ja kyberturvan asiantuntijoita taistelussaan kyberrikollisuutta vastaan. Jos aikaisemmin ajateltiin, että tietoturva oli yksin IT-osaston asia, on tietoturva tänä päivänä keskeinen osa yritysten liiketoimintastrategiaa.

Koska kyberturvainvestointien tarve johtuu laajemmista yhteiskunnallisista ja teknologisista kasvuajureista, toimialamme kasvu ei ole merkittävästi sidoksissa yleiseen talouskehitykseen tai IT-markkinoiden kehitykseen. Kyberturvallisuusalan keskeisiä, kasvua tukevia ilmiöitä ovat:

Yhteiskunnan digitalisoituminen

Yhteiskunnan nopea digitalisoituminen on kyberturvallisuusmarkkinaa  lähivuosina  vah-vasti  kasvattava  megatrendi,  jonka  myötä  yritykset ja organisaatiot ottavat käyttöön toimintaa tehostavia ja uutta liiketoimintaa luovia digitaalisia ratkaisuja. Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia on vauhdittanut digitalisaatiota ja korostanut sen merkitystä koko yhteiskunnalle. Samalla se tukee myös Nixun palvelujen kysyntää, sillä uudet digitaaliset liike-toimintamallit eivät ole kestäviä ilman kokonaisvaltaista kyberturvaa ja luotettavaa identiteetinhallintaa.

Kyberrikollisuuden kasvu

Kyberrikollisuuden  lisääntyminen  kasvattaa  vahvasti  kyberturvallisuuspalveluiden tarvetta ja markkinaa. Muun muassa pilvipalveluiden, sähköisen asioinnin ja lisääntyvän teollisuu-den etäohjattavuuden kasvu on lisännyt kyberhyökkäyksien vaikuttavuutta sekä ruokkinut kyberrikollisuuden kasvua ja valtiollista vaikuttamista. Kyberrikollisuuden odotetaan lisään-tyvän  ja  kehittyvän  vahvasti  myös  tulevaisuudessa, mikä lisää tarvetta yhä kehittyneemmälle kyberturvallisuustoiminnalle, niin suurissa kuin pienissäkin organisaatioissa.

Lainsäädännön kehittyminen

Lainsäädäntö  asettaa  lisääntyviä  vaatimuksia  yhteiskunnan  toimijoille.  Lisääntyvä  regulaatio ja lakisääteiset velvoitteet sekä niiden  täyttämättä jättämiseen liittyvät maine- ja luottamusriski sekä taloudelliset sanktiot tulevat lisäämään kyberturvallisuusratkaisujen kysyntää tulevaisuudessa. Tästä esimerkkinä vuonna 2018 voimaan astunut yleiseurooppalaisen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation), jonka tuloksena kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita säännellään samalla lailla henkilötietojen suojaamisen ja tietosuojan osalta.

 

Asiakkaita kolmessa segmentissä

Tietohallinto

Tietohallinnon hankkeissa suojaamme ja valvomme asiakkaan tietoverkkoa ja sen sisältämiä tieto-omaisuuksia kuten liikesalaisuuksia sekä tukijärjestelmien toimivuutta. Toimiva tietoturvan johtamisjärjestelmä, jolla huolehditaan valitun riskitason toteutumisesta läpi kumppaniverkoston, on olennainen osa tietohallinnon turvaamista. Tyypillisiä asiakkaitamme tällä alueella ovat tietohallintojohtajat sekä tietoturvapäälliköt.

Digitaalinen liiketoiminta

Yritysten asiakaspalvelukanavat muuttuvat digitaalisiksi. Olivat asiakkaat sitten yrityksiä tai kuluttajia, on heille tarjottava esteetön ja luotettava pääsy digitaalisiin palveluihin.

Kuluttaja-asiakkaista kerättävä asiakastieto on monen yrityksen liiketoiminnan kannalta erittäin olennaista. Samalla EU:n tietosuoja-asetus edellyttää sen suojaamista

huolellisesti. Digitaalisten palveluiden valvonta tietomurtojen havaitsemiseksi ja estämiseksi on kriittistä liiketoiminnan uskottavuuden näkökulmasta. Tyypillisiä asiakkaitamme tällä alueella ovat sähköisen liiketoiminnan johtajat ja asiakaspalvelujohtajat

Teollinen internet

Tehtaiden tuotantoautomaatio, kriittisen infrastruktuurin ympäristöt sekä tutkimus- ja tuotekehitysympäristöt ovat perinteisesti olleet irrallaan yritysten toimistoverkosta ja internetistä. Teollisen internetin kehittyessä etäohjattavuus ja sensoridatan älykäs analysointi edellyttävät yhä laajempaa verkottuneisuutta. Samalla uhkakuvat kasvavat. Kehitettävien laitteiden turvallisuuden varmistaminen, älykkäiden tehtaiden ja logistiikkakeskuksien turvallisuus sekä kriittinen infrastruktuuri vaativat kasvavia investointeja kyberturvallisuuteen. Asiakkaitamme tällä alueella ovat esimerkiksi tuotekehitysjohtajat sekä tuotantojohtajat. 

Kilpailukenttä ja kilpailuedut

Kyberturvallisuusmarkkinat ovat pirstaloituneet. Alalla toimii kaltaistemme kyberturvallisuuspalveluihin erikoistuneiden toimijoiden, eli security boutiqueiden, lisäksi mm. tietoturvateknologiaan erikoistuneita yhtiöitä, IT-integraattoreita, kansainvälisiä konsultointi- ja tilintarkastusyhteisöjä ja teleoperaattoreita. Nixun segmentti erottuu yleisestä markkinasta erikoistumisellaan ja oman erikoisalansa asiantuntemuksella. Monilla muilla segmenteillä kyberturvallisuuspalvelut eivät ole pääliiketoimintaa, vaan oheistuotteita- ja palveluita, joilla täydennetään ja tuetaan muuta liiketoimintaa. Nixu toimii yhteistyössä useiden eri segmenttien toimijoiden kanssa. 

Olemme asiantuntijamäärällä mitattuna Pohjoismaiden suurin kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluyritys. Kilpailuetuinamme ovat fokusoituminen kyberturvallisuuspalveluihin, toimialamme laajin tarjoama sekä vahva, tunnettu brändimme. Olemme teknologiariippumaton, joten voimme valita asiakkaillemme aidosti niiden tilanteisiin parhaiten sopivat teknologiset ratkaisut toimittajasta riippumatta. Pitkä kokemuksemme ja osaava henkilöstömme mahdollistavat alan parhaiden, jo käytössä kokeiltujen, käytäntöjen tuomisen asiakkaille.