Hallinnointi

Nixu noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia, sekä Nixun yhtiöjärjestystä.

Governance

Yhtiöjärjestys

Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön virallinen nimi on Nixu Oyj.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat Nixun hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus.

Hallitus

Hallitus vastaa Nixun hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johto

Toimitusjohtaja vastaa Nixun juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti.

Sisäpiiri

Nixun Oyj:n hallituksen vahvistama sisäpiiriohje täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta (”Pörssin sisäpiiriohje”), jota Nixu noudattaa pörssin päälistayhtiöltä edellytettävällä tavalla.

Riskienhallinta

Nixu Oyj:n riskienhallintamenettely ja sisäinen valvonta perustuvat osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), yhtiöjärjestykseen sekä Yhtiön sisäiseen suunnitelmaan.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Nixulla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Palkitseminen

Nixu Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys on yhtenäinen kuvaus hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.