Hallinnointi

Nixu noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia, sekä Nixun yhtiöjärjestystä.

Governance

Yhtiöjärjestys

Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön virallinen nimi on Nixu Oyj.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat Nixun hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus.

Hallitus

Hallitus vastaa Nixun hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johto

Toimitusjohtaja vastaa Nixun juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti.

Sisäpiiri

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Nixu noudattaa First North –yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan kansallisen ja Euroopan unionin lainsäädännön ja Finanssivalvonnan standardien lisäksi Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Nixun omaa sisäpiiriohjetta.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla Nixu tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Nixulla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hyväksytty neuvonantaja

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland – markkinapaikalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA).