Nixu Oyj:n kasvutavoitteet 2020-2024

Nixu Oyj Pörssitiedote 28.8.2019 kello 08.45

Kyberturvan palveluyhtiö Nixu päivitti vuonna 2018 strategiaansa, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii olemaan 1) paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille sekä 2) Pohjois-Euroopan alueella pääkonttoriaan pitävien yritysten ykkösvaihtoehto digitaalisen liiketoiminnan kyberturvapalveluiden kumppaniksi. Vuoden 2014 pörssilistautumisesta lähtien Nixu on viidessä vuodessa kasvanut keskimäärin 27 % vuodessa 12 miljoonasta eurosta 40 miljoonaan euroon. Samalla Nixu on kehittynyt palvelutoimittajana jatkuvien palvelujen osuuden kasvettua 15 %:sta 39 %:iin liikevaihdosta. Nixun asiakaskunta on kansainvälistynyt Suomen ulkopuolisen liikevaihdon kasvettua 0,8 miljoonasta eurosta 14,6 miljoonaan euroon. (Vertailuluvut: 2013–2018 tilinpäätökset).

Yhtiö julkistaa nyt taloudelliset tavoitteensa seuraavalle viidelle vuodelle, 2020–2024. Tavoitteet julkistetaan tänään, jotta ne voidaan viestiä Nixun henkilöstölle nixucon19-tapahtumassa. Sijoittajille kasvutavoitteista, ja niiden takana vaikuttavasta strategiasta, kerrotaan tarkemmin yhtiön pääomamarkkinapäivässä torstaina 26.9. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Nixun sijoittajasivuilta www.nixu.com/fi/sijoittajat.

Tavoite Taso Aika
Orgaaninen liikevaihdon kasvu 15–25 % vuodessa 2020–2024
Epäorgaaninen liikevaihdon kasvu 10 % keskimäärin vuodessa 2020–2024
Liikevaihto 100 miljoonaa euroa 2021
Työntekijöiden määrä 1000 henkeä 2023
Käyttökate 15 % liikevaihdosta 2024
Hallinnoidut jatkuvat palvelut Yli 50 % liikevaihdosta 2024
Pohjois-Euroopan markkinapeitto 5 yli 25 M€ markkina-aluetta 2024
 • Nixu uskoo liikevaihtonsa jatkavan voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että valikoitujen yritysostojen tukemana. Liikevaihdon kehityksessä tavoitellaan vuosittain orgaanista 15–25 %:n kasvua. Tämän lisäksi yritysostojen arvioidaan tuovan keskimäärin 10 %:n vuotuisen kasvun strategiakaudella. Orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun yhdistelmän kautta Nixun tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihtotaso vuonna 2021.
 • Voimakkaan kasvuvaiheen aikana Nixu jatkaa kasvupanostuksia, jotka heikentävät yhtiön vuotuista tulosta. Operatiivisen tehokkuuden parantuessa skaalautuvuuden myötä ja kasvuponnistusten suhteellisen osuuden pienentyessä tulevaisuudessa, yhtiö tavoittelee käyttökatteen olevan 15 % liikevaihdosta vuonna 2024.
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja uusien ammattilaisten rekrytointi ovat avainasemassa Nixun kasvussa, vaikka skaalautuvien palvelujen kehityksen myötä liikevaihdon per henkilö arvioidaan kasvavan kauden loppuun mennessä. Nixun arvioidaan saavuttavan 1000 työntekijän rajan vuonna 2023. 
 • Teknologiapohjaisten, hallinnoitujen jatkuvien palveluiden konsultointipalveluita voimakkaamman kasvun arvioidaan johtavan siihen, että Nixun liikevaihdosta suurempi osa tulee hallinnoiduista jatkuvista palveluista vuonna 2024. 
 • Nixu laajentaa toimintaansa nykyisillä ja uusilla markkinoilla siten, että vähintään viidessä markkinassa Nixulla on yli 25 miljoonan euron liikevaihto. Nykyisiä markkinoita pyritään konsolidoimaan yritysostojen avulla, kuten on tehty Ruotsissa.
   

Edellä määritellyt kasvutavoitteet on tarkoitettu kuvaamaan yhtiön ja sen hallituksen tahtotilaa. Ne eivät korvaa yhtiön taloudellista ohjeistusta vuositasolla. Yhtiön näkymät vuodelle 2019 pysyvät muuttumattomina: Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2019 yli 40 % ja käyttökatteen paranevan merkittävästi vuodesta 2018.

Kyberturvamarkkina kasvaa digitalisaation myötä

Yhteiskunnan nopea digitalisoituminen on kyberturvallisuusmarkkinaa kasvattava megatrendi. Yritykset ja organisaatiot ottavat käyttöön niiden toimintaa tehostavia ja uutta liiketoimintaa luovia digitaalisia ratkaisuja. Muun muassa pilvipalveluiden, sähköisen asioinnin ja lisääntyvän teollisuuden etäohjattavuuden käytön kasvu ovat lisänneet kyberhyökkäyksillä saavutettavaa vaikuttavuutta ja ruokkineet kyberrikollisuuden kasvua ja valtiollista vaikuttamista. Uudet digitaaliset liiketoimintamallit eivät ole kestäviä ilman kokonaisvaltaista kyberturvaa ja luotettavaa identiteetinhallintaa. Kyberturvamarkkina tuleekin lähivuosina kasvamaan vahvasti digitalisaation kiihtymisen myötä. Yleistyneet tietomurrot johtavat myös lisääntyneeseen sääntelyyn, joka osaltaan pakottaa kyberturvainvestointeihin.

Maailmanlaajuisen kyberturvamarkkinan odotetaan kasvavan vuosina 2018–2023 noin 8–20 %:n vuosivauhtia (Gartner). Valtaosan markkinasta muodostavat yritysten kyberturvapalvelut ja –tuotteet. Palveluiden osuuden arvioidaan olevan reilu puolet kokonaismarkkinasta, mutta niiden osuuden odotetaan kasvavan voimakkaammin tulevina vuosina. Asiantuntijapalveluille sekä ulkoistetulle tietoturvallisuudelle ennustetaan nopeaa kasvua (8–13 %). Hallinnoidut tietoturvapalvelut (cloud security ja managed security services) tulevat olemaan erityisen nopeasti kehittyvä alue kyberturvapalvelumarkkinoilla.

Kyberturvapalvelumarkkina on vielä erittäin hajanainen ja kypsymätön. Yhtiön näkemyksen mukaan seuraavien viiden vuoden aikana markkina tulee konsolidoitumaan ja kypsymään siten, että muutamat entistä isommat toimijat ovat asiakkaiden näkökulmasta luotettavia toimijoita. Pysyäkseen mukana tässä kehityksessä Nixun täytyy markkinan kasvaessa rakentaa itsestään selkeästi isompi kokonaisuus kasvamalla markkinaa nopeammin.

Asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista osaamista

Nixun asiakkaat ovat tyypillisesti suuria, kansainvälisesti toimiva yrityksiä tai julkishallinnon organisaatioita. Nämä toimijat digitalisoivat toimintaansa monella rintamalla. Erityisesti uusien digitaalisten liiketoimintojen synnyttäminen ja vanhojen liiketoimintamallien muutos, kuten teollisen internetin (Industrial IoT) hyödyntäminen, johtavat siihen, että kyberturvaosaamiselle on tarvetta laajasti organisaatiossa myös IT-osastojen ulkopuolella. Nixu pyrkii vastaamaan tähän asiakastarpeeseen tarjoamalla laajan ja kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman, jolla voimme parhaiten auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan ja poistamaan digitalisaation tiellä olevia haasteita ja riskejä. Tämä tapahtuu tarjoamalla luotettavaa, teknologiariippumatonta neuvonantoa ja suunnittelupalveluita kyberlainsäädännön tuntemuksesta tietomurtojen tutkintaan sekä erilaisia parhaisiin teknologioihin pohjautuvia jatkuvia palveluita, joilla varmistetaan digitaalisten liiketoimintamallien toimivuus.

Nixu on saavuttanut monissa asiakkaissaan luotetun kumppanin aseman. Tämän aseman myötä asiakkaat toivovat yhtiön ratkaisevan enemmän ja monipuolisempia haasteita. Nixun holistiset palvelut laajentavat asiakkuuksien keskikokoa. Tyypillisesti Nixun asiakassuhteet ovat myös hyvin vakaita ja pitkiä, mahdollistaen asiakaskohtaisen osaamisen rakentumisen.

Nixun strategian pääteemat

Nixun missio on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Sen mukaisesti yhtiön kasvustrategia keskittyy erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan kyberturvapalveluihin. Nixu kehittää kyberturvapalveluitaan yhä voimakkaammin tukemaan asiakkaidensa teollisen internetin sekä digitaalisten identiteettien hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Kasvustrategia nojaa viiteen kehitysalueeseen.

 1. Kyberturvaosaajayhteisö
  Nixu on asiantuntijaorganisaatio. Onnistuminen kaikissa strategisissa tavoitteissa tulee riippumaan kyvystä pitää, rekrytoida ja kouluttaa parhaat kyberturvaosaajat. Tämän lisäksi yhtiön tunnettuuden pitää parantua kansainvälisen kyberturvaosaajayhteisön joukossa.
   
 2. Digitalisaation kyberturvakumppani
  Nixu tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman toimien pitkäaikaisena kyberturvakumppanina. Uusia palveluita kehitetään ratkaisemaan erityisesti teollisen internetin alustojen turvallisuutta.
   
 3. Datalähtöiset palvelut globaaleilla alustoilla
  Nixu haluaa digitalisoida myös oman liiketoimintansa siten, että se nojautuu yhteiskäyttöisiin järjestelmiin, joihin kerääntyvää dataa pystytään hyödyntämään asiakkaiden palvelussa ja oman toiminnan kehittämisessä. Nixun palvelut nojaavat globaalien teknologiakumppanien ratkaisuihin.
   
 4. Markkinaläsnäolon laajentaminen
  Strategiset yritysostot uusien markkinoiden avaamiseksi ovat keskeisiä keinoja laajentaa Nixun markkinaläsnäoloa. Yritysostoja rahoitetaan kulloinkin omistaja-arvoa optimoivalla tavalla joko velkaa tai omaa pääomaa hyödyntäen. Nixu haluaa palvella asiakkaitaan maailmanlaajuisesti, mutta pääasiallinen osaajaverkosto rakentuu Pohjois-Euroopan alueelle.
   
 5. Kannattava, skaalautuva kasvu
  Kasvupanostuksista huolimatta Nixu rakentaa kasvuaan skaalautuvaksi. Toiminnan kokoluokan kasvaessa suhteellinen kannattavuus paranee jatkuvasti.
   

Maailman taloustilanteen vaikutus

Nixun julkistamat kasvutavoitteet pohjautuvat tilanteeseen, jossa maailmanmarkkina pysyy suhteellisen vakaana. Maailmanlaajuisen kauppasodan eskaloituminen tai yleinen taantuma voivat vaikuttaa myös Nixun asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja heikentää kasvunäkymiä. Yhtiön näkemys on, että kyberturvamarkkina on kohtuullisen defensiivinen, johtuen siitä, että asiakkaiden toiminta on jo pitkälti digitaalista. Kybersuojaus on toistaiseksi ali-investoitua, ja kyberuhat eivät vähene taantuman aikana. Historiaan katsoen Nixun onnistui kasvattaa liikevaihtoaan myös läpi 2008–2009 finanssikriisin.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com