Nixu Oyj: Nixu Oyj:n osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 31.10.2017 klo 16:00

Nixu Oyj:n osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUST-RALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA.

Nixu Oyj ("Yhtiö") tiedotti 26.10.2017 julkaistulla yhtiötiedotteella, että se laskee liikkeeseen 750 000 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") julkaisemansa osakeannin tuloksena. Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 31.10.2017. Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin tänään. Kaupankäynti Antiosakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n monenkes-kisellä First North Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa alkaa 1.11.2017.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma jakaantuu korotuksen jälkeen 7 241 198 osakkeeseen. Osakeannissa annetut Antiosakkeet ovat Yhtiön uusia osakkeita, jotka vastaavat Yhtiön olemassa olevaa osakelajia. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009008387. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

NIXU OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: +358 20 743 0280

Jakelu:   
Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam


Huomautus

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tie-dotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tar-jous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymis-toimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tar-jous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekis-teröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöön-pannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia si-joittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Fi-nancial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Mää-räyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan rele-vanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perus-teella tai luottaa sen sisältöön.

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") toimii osakeannissa ainoastaan Nixu Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Carnegie pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole vastuus-sa kenellekään muulle kuin Nixu Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.