Nixu Oyj: Nixu Oyj:n osakeannin toteuttaminen ja tulos

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 26.10.2017 klo 8.30

Nixu Oyj:n osakeannin toteuttaminen ja tulos

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA.

Viitaten 25.10.2017 julkaisemaansa 500 000 - 750 000 osakkeen osakeantiin ("Osakeanti"), Nixu Oyj ("Yhtiö") julkaisee, että se laskee liikkeeseen 750 000 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") institutionaalisille sijoittajille. Osakeanti toteutettiin Carnegie Investment Bank AB:n järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building). Osakeanti toteutettiin aiemmin ilmoitetun enimmäismäärän mukaisena ja se ylimerkittiin selvästi.

Yhtiön hallitus hyväksyi Antiosakkeiden merkinnät 25.10.2017. Antiosakkeet tarjottiin valikoidulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yli 60 % tarjotuista Antiosakkeista allokoitiin kansainvälisille sijoittajille. Antiosakkeiden merkintähinta asetettiin 13,00 euroon Antiosakkeelta ja näin ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen palkkioita ja kuluja ovat 9,75 miljoonaa euroa. Antiosakkeiden merkintähinta on noin 0,5 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi lokakuulta 2017. Antiosakkeiden merkintähinta on noin 7,1 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi (EUR 14,00) 25.10.2017. Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa merkityt 750 000 Antiosaketta vastaavat noin 11,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 10,4 prosenttia kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen on  7 241 198.

Antiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille väliaikaisina osakkeina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 30.10.2017. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, arviolta 1.11.2017. Antiosakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Antiosakkeet ovat Yhtiön uusia osakkeita, jotka vastaavat Yhtiön olemassa olevaa osakelajia.

Yhtiö aikoo jättää niin pian kuin käytännössä mahdollista hakemuksen Antiosakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Julkisen kaupankäynnin Antiosakkeilla Helsingin Pörssin monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 1.11.2017 edellyttäen, että väliaikaiset osakkeet on yhdistetty Yhtiön nykyiseen osakelajiin ja että Helsingin Pörssi hyväksyy Antiosakkeita koskevan listalleottohakemuksen. Väliaikaisia osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja/tai myymättä Yhtiön osakkeita 90 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Carnegie Investment Bank AB ja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy.

NIXU OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: +358 20 743 0280

Jakelu:   
Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

Huomautus
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") toimii osakeannissa ainoastaan Nixu Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Carnegie pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Nixu Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.