Nixu Oyj: Kutsu Nixu Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nixu Oyj   
Yhtiötiedote 28.3.2018 kello 9.00

Kutsu Nixu Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 25. päivänä 2018 kello 16.00 alkaen Technopolis Innopoli 1:ssä, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00. Kokousta ennen on kahvitarjoilu.

Varsinaisen yhtiökokouksen jatkoksi, arviolta noin kello 17.00-17.30, Nixun CISO Antti Nuopponen pitää esityksen tämän päivän kyberuhkatilanteesta.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen


7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto 246 149,66 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta. Hallitus pitää osakkeenomistajien etuna hyödyntää markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet osingonmaksun sijaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2 250 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Kati Hagros, Juhani Kaskeala, Marko Kauppi, Kimmo Rasila ja Tuija Soanjärvi sekä uutena varsinaisena jäsenenä Teemu Tunkelo.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Heikki Lassilan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle toteutettavien kannustinohjelmien mukaisissa lunastustilanteissa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksienantamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 448 240 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille, lisäksi valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se päättäisi vuonna 2014 hallitukselle annetut valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

17. Hallituksen valtuuttaminen jatkamaan valmistelua yhtiön osakkeiden siirtämiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssin päälistalle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jatkamaan valmisteluja yhtiön osakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle sekä päättämään mahdollisesta hakemisesta päälistayhtiöksi.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla 28.3.2018 alkaen ja Nixu Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 29.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2018. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.5.2018.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.4.2018 kello 10.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • internetissä: www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2018
  • sähköpostitse: agm@nixu.com
  • kirjeitse: Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nixu Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2018 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.4.2018 kello 10.00 mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.
Nixu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 7 228 793 osaketta ja ääntä.

Espoossa maaliskuun 28. päivänä 2018

NIXU OYJ   
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: 020 743 0280

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.

www.nixu.com