Kasvuvauhti kiihtyi voimakkaan orgaanisen kasvun siivittämänä - Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 17.8.2017 kello 8.30

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017 (Tilintarkastamaton)

Kasvuvauhti kiihtyi voimakkaan orgaanisen kasvun siivittämänä

Tammi-kesäkuun 2017 pääkohdat:

 • Liikevaihto 14 622 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2016: 10 143), muutos +44 %. Orgaaninen kasvu +25 %.
 • Käyttökate (EBITDA) 800 tuhatta euroa (107), muutos 644 %, osuus liikevaihdosta 5 % (1 %).
 • Liiketulos (EBIT) 332 tuhatta euroa (-434), osuus liikevaihdosta 2 % (-4 %). Liiketulosta rasittivat 368 tuhannen euron (469) liikearvopoistot.
 • Nixu osti digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen Expert Solutions Support Center B.V:n.
 • Nixu osti ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen Bitsec AB:n.
 • Nixun henkilöstömäärä ylitti 300 henkeä.
 • Käyttökatetta heikensi suunnitellusti panostukset kansainvälistymiseen ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön.


Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 % käyttökatetaso.

Voimakkaan orgaanisen kasvun ja vuosina 2016 ja 2017 toteutettujen yrityskauppojen johdosta yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan yli 40 % vuoden 2016 tasosta (21,6 MEUR). Jatkamme kasvupanostuksia tilikauden aikana.


Avainluvut

Tuhatta euroa 1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 1-12/2016
Liikevaihto 14 621,6 10 143,5 44,1 % 21 577,7
Käyttökate 800,2 107,5 644,5 % 772,7
Käyttökate, % liikevaihdosta 5,5 % 1,1 %   3,6 %
Liikevoitto1 332,0 -433,5   115,6
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,3 % -4,3 %   0,5 %
Tilikauden tulos1 34,0 -522,0   -241,6
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,08   -0,04
Tulos ilman liikearvon poistoja 2 401,5 -53,5   247,8
Osakekohtainen tulos ilman
liikearvon poistoja 2 euroa
0,06 -0,01   0,04
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 6 491 198 6 162 035   6 364 835
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 6 338 524 6 137 035   6 238 435

1 Kauden 1-6/2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia muihin jaksoihin nähden johtuen liikearvon poistoajan muutoksesta.
Yhtiö on päättänyt muuttaa liikearvon poistoajan viidestä kymmeneen vuoteen tilikauden 2016 alusta lähtien.

2 Konserniliikearvon määrä 30.06.2017 oli 11 044,19 tuhatta euroa. Liikearvo poistetaan tasapoistoina kymmenen vuoden aikana.
Tammi-kesäkuun 2017 aikana kirjattiin liikearvon poistoja 367,50 tuhatta euroa (tammi-kesäkuun 2016 aikana 468,5 tuhatta euroa).

Tuhatta euroa 30.6.2017 30.6.2016 Muutos, %
Omavaraisuusaste, % 36,3 % 46,5 %  
Korollinen nettovelka 2 933,3 -466,1  
Nettovelkaantumisaste, % 31,1 % -6,6 %  
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 301 196 53,6 %


Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

Kasvumme puolivuosikaudella oli erittäin voimakasta (+44 %) johtuen sekä vahvasta orgaanisesta kasvusta (+25 %) että tehtyjen yrityskauppojen vaikutuksesta (+ 19%). Samalla Nixun henkilöstömäärä ylitti 300 hengen rajan; olemme onnistuneet kasvamaan Euroopan mittakaavassa merkittävän kokoiseksi kyberturvan palveluyhtiöksi. Paransimme lisäksi kannattavuuttamme merkittävästi viime vuodesta, vaikka panostuksemme kasvustrategiamme toteuttamiseen jatkuivat edelleen.

Nixun kasvustrategiassa korostuvat kolme asiaa: 1) laajeneminen Suomen ulkopuolelle erityisesti Pohjois-Euroopassa, 2) skaalautuvien teknologiapohjaisten palveluiden kasvattaminen ja 3) parhaan työpaikan tarjoaminen kyberturva-ammattilaisille.

Onnistuimme näiden tavoitteiden edistämisessä kuluneella puolivuosikaudella. Suomen ulkopuolelta tulevan myynnin osuus nousi kuukausitasolla kesäkuussa jo 35 %:iin kokonaisliikevaihdosta kun se viime vuoden kesäkuussa oli 15 %. Tämä muutos koostuu sekä uusmyynnistä Suomen ulkopuolisille asiakkaille että yrityskauppojen myötä Nixuun tulleista asiakassuhteista Suomen ulkopuolella. Toteutimmekin katsauskaudella kaksi uutta yrityskauppaa: kansainvälisesti toimiva Expert Solution Support Center BV (ESSC) ja pääosin Ruotsissa toimiva Bitsec AB liittyivät osaksi Nixua. Näiden ostojen jälkeen Nixun toimialue on jo selkeästi kansainvälinen. Bitsecin myötä laajensimme osaamistamme tietomurtojen tutkinnan alueella, joka on kyberturvan yksi erikoistuneimpia osa-alueita. Bitsecin liikevaihto konsolidoidaan osaksi Nixua heinäkuusta alkaen nostaen vielä osaltaan kansainvälisen myynnin osuutta.

ESSC:n ja Bitsecin yritysostot rahoitettiin pääosin toukokuussa julkistetun rahoitussopimuksen mukaisella vieraalla pääomalla. Tämä rahoitussopimus mahdollistaa meille vielä yhden saman suuruusluokan yritysoston toteuttamisen strategiaamme sopivan kohteen löytyessä.

Skaalautuvien palvelujen osalta olemme jatkaneet panostuksiamme Nixu Cyber Defense Center -palveluumme. Nixu CDC voitti merkittäviä uusia asiakkaita katsauskauden aikana. Lisäksi palvelulla on selkeä tarve, koska olemme havainneet ja torjuneet useita tietomurtoja palvelun piirissä olevilla asiakkaillamme. Toistaiseksi olemme keskittyneet Suomen markkinan avaamiseen. Syksyllä pyrimme markkinoimaan palvelua vahvemmin myös Suomen ulkopuolisille asiakkaille.

Parhaan työpaikan strategiassa jatkamme yhtiön avoimen ja matalahierarkisen kulttuurin vahvistamista, panostamme johtamiskoulutukseen ja osaamiseen sekä haemme aktiivisesti erityisen mielenkiintoisia asiakastoimeksiantoja. Parhaiden kyberturvaosaajien kasvattaminen, löytäminen ja pitäminen tulevat olemaan kasvavan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa.

Olen erittäin tyytyväinen viimeisen kolmen vuoden kehitykseen, jossa olemme orgaanisesti ja yritysostojen kautta onnistuneet rakentamaan Euroopan mittakaavassa merkityksellisen kokoisen, teknologiariippumattoman yritysten kyberturvakumppanin. Kansainvälisesti olemme nyt vahva Suomen lisäksi Ruotsissa ja Hollannissa. Toimintamallimme vahvistaminen ja Nixun sisäisen kansainvälisen yhteistyön rakentaminen ovat seuraavia keskeisiä operatiivisia askeleita.


Strategia

Yhteiskunnan digitalisoituminen johtaa vääjäämättä siihen, että eri toimijoilla on kasvava tarve kehittää ja tarjota erilaisia digitaalisia palveluita sidosryhmilleen. Digitaalisten palveluiden siirtyessä pilvipohjaisiksi perinteinen virustorjuntaan ja palomuureihin nojaava tietoturvatoiminta ei riitä enää hallitsemaan jatkuvasti kasvavia kyberriskejä.

Nixun missiona on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Tätä missiota yhtiö toteuttaa tarjoamalla yhteiskunnan avaintoimijoille, niin yrityksille kuin julkishallinnollekin, laajan valikoiman kyberturvapalveluita. Nixu haluaa olla asiakkailleen kyberturvakumppani, jonka tarjoamat kokonaisvaltaiset palvelut mahdollistavat uusien digitaalisten palveluiden turvallisen käyttöönoton ja saatavuuden kyberuhkista huolimatta.

Nixun kasvustrategian tavoitteena on olla paras työpaikka tietoturva-ammattilaisille sekä olla Pohjois-Euroopan alueella yritysten ykkösvaihtoehto kyberturvapalveluiden toimittajaksi.

Nixun kasvustrategia nojaa kolmeen strategiseen kehitysalueeseen:

 1. Kansainvälistymisen kautta yhtiö haluaa laajentaa saavutettavissa olevaa markkinaa kattamaan Pohjois-Euroopan alueella pääkonttoriaan pitävät suuret yritykset. Nixun tavoitteena on hyödyntää paikallisia konsultteja ja myyntivoimaa kullakin tärkeällä metropolialueella lähellä asiakkaita hyödyntäen koko konsernin palveluvalikoimaa ja tuotantoa asiakastoimeksiannoissa. Nixu tulee laajentamaan markkinaansa Pohjois-Euroopan alueella joko yritysostoin tai perustamalla oman tytäryhtiön. Olennaista kaikessa toiminnassa on yhtenäisen ja samanhenkisen yrityskulttuurin muotoutuminen konserninlaajuisesti.
   
 2. Nixu kehittää määrätietoisesti skaalautuvia teknologiapohjaisia jatkuvia palveluja (kuten Nixu Cyber Defense Center), jotka kytkeytyvät saumattomasti osaksi yhtiön konsultointiliiketoimintaa. Näiden palveluiden kautta Nixu varmistaa kyvykkyytensä olla asiakkaalle aito laaja-alainen kyberturvakumppani. Samalla Nixu varmistaa asiakassuhteiden jatkuvuuden ja kilpailukyvyn suhteessa puhtaisiin konsultointitoimijoihin. Liiketoiminnallisesti nämä palvelut mahdollistavat liikevaihdon ja katetason paremman skaalautumisen suhteessa työntekijämäärään. Palveluiden teknologiakomponentteina käytetään kansainvälisten kumppaneiden parhaita kaupallisia ratkaisuja tai niitä kehitetään itse erikoistarpeisiin.
   
 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, osaamispohjan laajentaminen sekä uusien kyberturva-asiantuntijoiden rekrytointi ja kasvattaminen on Nixun kolmas strateginen kehitysalue. Nixu osallistuu enenevissä määrin erilaisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joiden tuloksia yhtiö pystyy hyödyntämään omassa asiakastyössään. Kasvun mahdollistamiseksi Nixun näkyvyyttä työnantajana opiskelijoiden keskuudessa kehitetään ja erilaisilla harjoittelijaohjelmilla varmistetaan kyvykkään työvoiman löytäminen. Varmistamalla Nixun sisäisen tehtäväkierron yhtiö kykenee kehittämään henkilöstön laaja-alaisuutta ja tarjoamaan Nixua työpaikkana harkitseville kokeneille tietoturva-asiantuntijoille uusia haasteita.


Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2017

Nixu-konsernin liikevaihto oli 14 621,6 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2016: 10 143,5). Liikevaihto oli 44,1 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempi. Merkittävimpiä konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttavia tekijöitä olivat vahva 25 %:n orgaaninen kasvu ja viime vuonna toteutetut yrityskaupat, jotka kasvattivat Nixua 19 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 252,5 tuhatta euroa (443,6). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 44 % johtuen vähentyneistä Tekes -tutkimushankkeista.

Nixun käyttökate (EBITDA) puolivuosikaudella oli 800,2 tuhatta euroa (107,5). Käyttökate nousi 644,5 % edellisvuoteen verrattuna johtuen liikevaihdon kasvusta ja parantuneesta laskutusasteesta.

Nixun liiketulos (EBIT) puolivuosikaudella oli 332,0 tuhatta euroa (-433,5).

Tilikauden tulos tammi-kesäkuulta 2017 oli 34,0 tuhatta euroa (-522,0). Tulos ilman liikearvopoistoja oli 441,7 tuhatta euroa (-53,5).

Liiketulos ja tilikauden tulos eivät ole vertailukelpoisia aiempiin jaksoihin nähden johtuen liikearvon poistoajan muutoksesta tilikaudella 2016. Yhtiö päätti pidentää liikearvon poistoaikaa viidestä kymmeneen vuoteen johtuen hyvistä kokemuksista ostettujen yhtiöiden henkilöstön ja asiakkaiden säilyttämisessä sekä liiketoiminnan kasvattamisessa. Liikearvopoistot puolivuosikaudella olivat 367,5 tuhatta euroa (468,5). Ensimmäisessä puolivuosikatsauksessa 2016 raportoidut liikearvopoistot noudattivat aiempaa poistokäytäntöä.

Konsernin efektiivistä veroastetta nostavat Hollannin (Nixu B.V.:n) toimintojen tappiollisuus ja vähennyskelvottomat liikearvopoistot.


Rahoitus ja investoinnit

Nixu-konsernin taseen loppusumma 30.6.2017 oli 25 971 tuhatta euroa (15 252).

Nixu Oyj osti 31.5.2017 Expert Solutions Support Center B.V.:n ja 30.6.2017 Bitsec Holding AB:n koko osakekannat, mitkä kasvattivat taseen loppusummaa.

Nixu Oyj teki 29.5.2017 yhteensä 8,5 miljoonan euron 5-6 vuoden pituisen rahoitussopimuksen, jonka pääjärjestäjiä ovat Nordea ja Finnvera. Tämän 8,5 miljoonan euron lainasopimuksen lisäksi yhtiöllä on 1 miljoonan euron luottolimiittisopimus. Lainoihin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusastetta ja käyttökatetta koskevia kovenanttiehtoja. Rahoitussopimuksen mukaisia lainoja on nostettu edellä mainittujen yrityskauppojen rahoittamiseen ja käyttöpääoman vahvistamiseen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa 30.6.2017 mennessä.


Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 301 (196), kasvua 105 henkilöä. Henkilömäärän voimakasta kasvua selittävät erityisesti Expert Solutions Support Center B.V.:n ja Bitsec Holding AB:n yrityskaupat sekä orgaaninen kasvu.

Nixu Oyj:n konsernijohtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja Janne Kärkkäinen, kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki ja kehitysjohtaja Kim Westerlund.


Varsinainen yhtiökokous 2017

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Juhani Kaskeala sekä Tuija Soanjärvi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 100 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2016 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä.  Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallituksella on voimassa ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2014 antama valtuutus päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä, mukaan lukien listautuminen, tai mahdollisten tulevien yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 30.10.2019 saakka. Jäljellä on valtuutus 1 926 746  osakkeelle.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

 

Tammi-kesäkuu 2017 Osake-vaihto kpl Arvo
yhteensä, euroa
Korkein, euroa Alin,
euroa
Keskihinta, euroa Viimeisin, euroa
NIXU 711 483 5 274 205,65 9,70 6,00 7,60 8,64

 

  30.6.2017 31.12.2016
Pörssiarvo, euroa 56 083 950,72 38 550 811,75
Osakkeenomistajia 2 762 2 498


Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2017 oli 6 491 198 kappaletta (31.12.2016 oli 6 372 035). Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 10 763 kappaletta.

Nixun osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä.

Tilikauden aikana toteutetut osakeannit:

 • Expert Solutions Support Center B.V.:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 19 163 osakkeen suunnattu osakeanti
 • Bitsec Holding AB:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 100 000 osakkeen suunnattu osakeanti


Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiö on toteuttanut strategiansa mukaisia kansainvälisiä kasvuinvestointeja. Mikäli asiakashankinta uusilla markkinoilla osoittautuu oletettua vaikeammaksi, voivat uudet markkina-alueet heikentää yhtiön kannattavuutta merkittävästi. Kansainvälisiä toimintoja voidaan myös joutua lopettamaan, mikäli yhtiö ei onnistu saavuttamaan riittävää asiakaskantaa.

Yhtiö on aloittanut strategiansa mukaisesti voimakkaan panostamisen jatkuvaan, skaalautuvaan palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia.

Yhtiön kasvuodotukset perustuvat myös voimakkaasti osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan suunniteltua määrää tietoturva-asiantuntijoita, saattaa tämä vaikuttaa yhtiön liikevaihdon kehitykseen.

Talouskasvun nopeutuminen ja toisaalta kyberturvamarkkinan voimakkaasti kasvava kysyntä voivat johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin.

Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.

Isoihin ratkaisutoimitusprojekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla.

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä Yhtiön johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä.

Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan konserniliikearvon poistoaikaa joutua muuttamaan tai tekemään konserniliikearvon tasearvosta arvonalentumiskirjaus.

Yhtiön rahoitukseen liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituksellista asemaa.


Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.


Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.


Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017

Nixu julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot.

Nixu julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2017 torstaina 17.8.2017 klo 8:30. Yhtiö järjestää konferenssipuhelun samana päivänä klo 10.30.

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2017 torstaina 15.2.2018.Konsernin tuloslaskelma (FAS)

Tuhatta euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto 14 621,6 10 143,5 21 577,7
Liiketoiminnan muut tuotot 252,5 443,6 598,8
Materiaalit ja palvelut -808,0 -849,1 -1 541,6
Henkilöstökulut -10 053,9 -7 352,9 -14 993,3
Liiketoiminnan muut kulut -3 212,1 -2 277,7 -4 869,0
Poistot ja arvonalenemiset -468,1 -541,0 -657,1
Liiketulos 332,0 -433,5 115,6
Rahoitustuotot ja -kulut -164,8 -18,7 -96,4
Tulos ennen veroja 167,3 -452,2 19,2
Tuloverot -133,3 -69,7 -260,8
Tilikauden tulos 34,0 -522,0 -241,6
       
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,08 -0,04
       
       
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 6 491 198 6 162 035 6 364 835
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä keskimäärin 6 338 524 6 137 035 6 238 435Konsernin tase (FAS)

Tuhatta euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet 11 251,9 4 170,5 6 218,7
Aineelliset hyödykkeet 446,6 306,3 376,7
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 698,5 4 476,9 6 595,4
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Saamiset      
Pitkäaikaiset saamiset 44,3 0,0 94,2
Lyhytaikaiset saamiset 8 860,6 7 204,5 7 186,3
Rahoitusarvopaperit 0,0 74,6 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 5 368,0 3 496,0 2 717,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 273,0 10 775,1 9 998,2
VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 971,5 15 252,0 16 593,5
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 94,8 94,8 94,8
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 674,6 5 636,3 6 713,9
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 620,3 1 889,9 1 875,2
Tilikauden voitto (tappio) 34,0 -522,0 -241,6
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 423,7 7 099,1 8 442,4
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen vieras pääoma 7 152,5 2 816,9 2 214,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 9 395,3 5 336,0 5 937,1
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 547,8 8 152,9 8 151,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 971,5 15 252,0 16 593,5Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

Tuhatta euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 167,3 -452,2 19,2
Poistot 468,1 541,0 657,1
Verot -145,6 -81,4 -318,3
Muut oikaisut 71,5 0,0 0,0
Käyttöpääoman muutos1 603,5 -1 226,9 -977,9
Liiketoiminnan rahavirta 1 164,8 -1 219,6 -619,9
       
Investoinnit2 -3 988,2 -1 009,5 -2 356,6
Investointien rahavirta -3 988,2 -1 009,5 -2 356,6
       
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 900,0 0,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -418,2 -358,2 -716,4
Maksullinen oman pääoman korotus 9,6 0,0 339,7
Maksetut osingot 0,0 -550,1 -550,1
Omien osakkeiden hankinta -17,7 0,0 -12,4
       
Rahoituksen nettorahavirta 5 473,7 -908,3 -939,2
       
Rahavarojen muutos 2 650,3 -3 137,4 -3 915,7
       
Rahavarat tilikauden alussa 2 717,7 6 633,3 6 633,3
Rahavarat tilikauden lopussa 5 368,0 3 496,0 2 717,7

1 Käyttöpääomaan sisältyy kaudella 1-6/2016 noin 1,3 miljoonan euron TyEL-ennakkomaksu.
2 Yrityskaupoista käteisellä maksetut hinnat vähennettynä kassalla.Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 30.6.2017        
         
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
1.1.2017 94,8 6 713,9 1 633,6 8 442,4
Osakeanti   960,6   960,6
Omien osakkeiden hankinta     -17,7 -17,7
Muuntoerot     -4,2 -4,2
Kauden voitto/tappio     34,0 34,0
30.6.2017 94,8 7 674,6 1 645,7 9 415,1
         
         
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 30.6.2016        
         
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
1.1.2016 94,8 5 401,8 2 446,3 7 943,0
Osakeanti   234,5   234,5
Osingonjako     -550,1 -550,1
Omien osakkeiden hankinta       0,0
Muuntoerot     -6,3 -6,3
Kauden voitto/tappio     -522,0 -522,0
30.6.2016 94,8 5 636,3 1 367,9 7 099,1
         
         
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 31.12.2016        
         
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
1.1.2016 94,8 5 401,8 2 446,3 7 943,0
Osakeanti   1 312,1   1 312,1
Osingonjako     -550,1 -550,1
Omien osakkeiden hankinta     -12,4 -12,4
Muuntoerot     -8,6 -8,6
Kauden voitto/tappio     -241,6 -241,6
31.12.2016 94,8 6 713,9 1 633,6 8 442,4Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

 

Tuhatta euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Omasta velasta      
Yrityskiinnitykset 10 118,6 4 118,6 4 118,6
Leasingvastuut      
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 399,6 251,8 305,2
Myöhemmin maksettavat 407,8 284,8 345,2
Yhteensä 807,3 536,6 650,4
Muut vastuut      
Vuokravastuut 1 411,1 918,5 788,5
Vuokravakuustilit 140,5 140,5 138,6
Yhteensä 1 551,6 1 059,0 927,0

Yrityskiinnitykset ja Bitsec Holding AB:n osakkeet (50 000 kpl) olivat Nixu Oyj:n 8,2 miljoonan euron rahalaitoslainan ja 1,0 miljoonan euron luottolimiitin vakuutena. Luottolimiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä.Laskentakaavat

 

Käyttökate = Liikevoitto + poistot  
       
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma 
       
Korollinen nettovelka = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - rahoitusarvopaperit - rahat ja pankkisaamiset
       
Nettovelkaantumisaste (%) = Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma
       
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  
       
Osakekohtainen tulos ilman liikearvonpoistoja = Tilikauden tulos+liikearvopoistot  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana  

 

 

Espoossa 17. elokuuta 2017
 

Nixu Oyj
Hallitus
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Lisätietoja:
Petri Kairinen, toimitusjohtaja, Nixu Oyj
Sähköposti: petri.kairinen@nixu.com
Puhelin: 040 832 1832

Hyväksytty Neuvonantaja: Summa Capital Oy, puhelin 020 743 0280


Nixu lyhyesti:
Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

Jutellaan lisää

Tilaa kyberturvauutiset ja blogit suoraan sähköpostiisi kerran kuussa