Nixu Oyj:n puolivuosikatsaus 2019 - Kasvua 32 % hyvällä kannattavuudella

Nixu Oyj Pörssitiedote 15.8.2019 kello 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Nixu Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/H12019

Tammi-kesäkuun 2019 pääkohdat:

  • Liikevaihto 25 685 tuhatta euroa (19 467), muutos +32 %. Orgaaninen kasvu + 23 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +107 % muodostaen 15 % kokonaisliikevaihdosta.
  • Käyttökate (EBITDA) 1 975 tuhatta euroa (-663), osuus liikevaihdosta 8 % (-3 %).
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2 054 tuhatta euroa (-308), osuus liikevaihdosta 8 % (-2 %).
  • Liiketulos (EBIT) 1 036 tuhatta euroa (-1 045), osuus liikevaihdosta 4 % (-5 %).
  • Käyttökatteen merkittävään paranemiseen vaikuttivat kauttaaltaan parantunut toiminnan tehokkuus, kansainvälisten toimintojen tappioiden pienentyminen ja IFRS 16 käyttöönotosta johtuva muutos.
  • Nixu avasi paikalliset toiminnot Tanskassa ostamalla kyberturvapalveluihin erikoistuneen Ezenta A/S:n. Lisäksi Nixu vahvisti markkina-asemaansa Ruotsissa ostamalla turvallisuusyhtiö Vesper Groupin kyberturvaliiketoiminnan.
  • Parhaan työpaikan strategiansa mukaisesti Nixu toteutti henkilöstön lisäosakeohjelman sekä optio-ohjelman avainhenkilöille.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Nixu on kasvustrategiassaan vaiheessa, jossa yhtiö näkee perusteltuna hakea voimakasta kasvua nopeasti kehittyvässä kyberturvamarkkinassa kannattavuuden kustannuksella. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 %:n käyttökatetaso. Yhtiöllä on käynnissä merkittäviä investointeja useisiin kehitys-, myynti- ja kansainvälistymishankkeisiin kasvustrategian toteuttamiseksi.

Nixu painottaa edelleen kasvun merkitystä ja jatkaa panostamista kasvuhankkeisiin. Yhtiö arvioi voimakkaan orgaanisen kasvun sekä toteutuneiden yritys- ja liiketoimintakauppojen johdosta liikevaihdon kasvavan yli 40 % edellisestä tilikaudesta. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan paranevan merkittävästi edellisestä tilikaudesta.

Avainluvut

Vertailuluvut vuodelta 2018 eivät sisällä IFRS 16 oikaisuja.

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 25 685 19 467 40 127
Tilikauden tulos 488 -1 158 -1 967
Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 -0,16 -0,27
Käyttökate 1 975 -663 -254
Käyttökate, % liikevaihdosta 7,7 % -3,4 % -0,6 %
Oikaistu käyttökate1 2 054 -308 120
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 8,0 % -1,6 % 0,3 %
Liiketulos 1 036 -1 045 -1 451
Liiketulos, % liikevaihdosta 4,0 % -5,4 % -3,6 %
Oikaistu liiketulos1 1 115 -691 -1 077
Oikaistu liiketulos %1 4,3 % -3,5 % -2,7 %

 1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-kesäkuun 2019 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 78 tuhatta euroa (355).

tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Omavaraisuusaste, % 43,0 % 50,3 % 50,5 %
Korollinen nettovelka 8 223 -2 809 -2 112
Nettovelkaantumisaste, % 42,9 % -16,1 % -12,6 %

Täsmäytyslaskelmat (Oikaistusta tunnusluvusta)
 

1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liiketulos 1 036 -1 045 -1 451
+ Poistot ja arvonalentumiset 939 382 1 197
= Käyttökate 1 975 -663 -254
Käyttökate 1 975 -663 -254
+ Oikaisuerät 78 355 373
= Oikaistu käyttökate 2 054 -308 120
Liiketulos 1 036 -1 045 -1 451
+ Oikaisuerät 78 355 373
= Oikaistu liiketulos 1 115 -691 -1 077

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen: Erittäin onnistunut ensimmäinen puolivuosi

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla osoitimme kykymme tehostaa toimintaamme jatkaen samalla voimakasta kasvua. Olen erittäin tyytyväinen kannattavuuden ja kasvun yhdistelmäämme. Suuri kiitos tehdystä kovasta työstä nixulaisille kaikissa toimintamaissamme. Vuotemme alkoi erityisen voimakkaalla orgaanisella kasvulla (+37 %), jonka pääajurina oli aiemmin solmittujen kyberturvakumppanuuksien vauhtiin pääseminen. Toki myös vertailukauden luvut olivat pehmeät. Toisella vuosineljänneksellä orgaaninen kasvu palautui normaalimmaksi, mutta lisävauhtia toivat laajeneminen Tanskaan ja Ruotsin liiketoimintakauppa. Kaikkiaan 32 %:n kokonaiskasvumme pitää meidät vahvalla kasvun tiellä.

Hallinnoidut jatkuvat palvelut, kuten Nixu Cyber Defense Center, ovat Nixulle strategisesti erittäin tärkeä kasvun moottori. Näiden palveluiden liikevaihto kaksinkertaistui ja niiden osuus liikevaihdostamme oli jo 15 %. Näin Nixu skaalautuu yhä palveluperusteisemmaksi ja henkilöriippumattomammaksi. Olemme aloittaneet myös digitaalisen identiteetin ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille hallinnoituina palveluina, joissa toimitusprojektin sijaan Nixu vastaa kokonaispalvelusta kuukausihinnalla.

Käytämme jatkuvasti aikaa ja rahaa kasvuinvestointeihin ja integraatioihin. Tästä johtuen tuloksentekokykymme ei ole optimaalinen, kuten olemme aiemmin kertoneet. Viime vuonna useista eri syistä johtuen kannattavuutemme pääsi liian matalaksi, ja teimme korjaavia liikkeitä vuoden aikana. Tämän vuosipuoliskon merkittävä tuloksen paraneminen osoittaa, että toimet ovat olleet oikeita ja operatiivisen toimintamme perusyhtälö on hyvällä tasolla. Käyttökatteemme parani n. 2 miljoonaan euroon ollen 8 % liikevaihdosta. On kuitenkin hyvä huomata, että siirtymä IFRS 16 -standardiin tuo käyttökatteeseen noin puolen miljoonan euron parannuksen puolivuosittain verrattuna vertailulukuihin.

Kansainvälisten toimintojemme kannattavuus on ollut Suomen toimintoja heikompaa monista tekijöistä johtuen, mutta katsauskaudella se parani kuitenkin selkeästi, ja kehitystä tapahtui kaikilla markkinoilla. Olemme rekrytoineet Alankomaihin kokeneita paikallisia johtajia ja samalla aloittaneet Cyber Defense Center –toimintojen lanseeraamisen myös näillä markkinoilla.

Ezenta-yrityskauppa tuo Nixulle paitsi paikalliset toiminnot Tanskaan myös merkittävän lisäyksen Nixun teknologiajälleenmyynnin liikevaihtoon. Lisätäksemme skaalautuvuuttamme haluamme tuntea ja myydä markkinoiden parhaita teknologioita osana kyberturvakumppanuutta. Hallinnoitujen palvelujen taustalla on myös aina teknologioita. Ezenta tuokin Nixuun lisää osaamista teknologiakumppanien kanssa toimimisesta ja laajoista teknologiatoimituksista. Tämän liiketoiminnan kasvaessa on kuitenkin hyvä huomata, että teknologiajälleenmyynti on konsultointiliiketoimintaa syklisempää, ja siten yksittäisen kaupan ajoittuminen saattaa vaikuttaa huomattavasti kyseisen kauden lukuihin.

Nixun tavoitteena on olla paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille. Osana tätä tavoitetta pyrimme aktiivisesti lisäämään Nixun työntekijöiden omistusta yhtiössä. Toteutimme katsauskaudella henkilöstölle suunnatun lisäosakeohjelman, jonka myötä 176 nixulaista, eli noin puolet henkilöstöstä, merkitsi Nixun osakkeita yhteensä yli miljoonalla eurolla. Olen erittäin iloinen, että pystyimme jälleen kerran laajentamaan Nixun työntekijäpartnereiden joukkoa.

Kuluneeseen kauteen on helppo olla tyytyväinen. Tältä pohjalta jatkamme Nixun kasvustrategian toteuttamista ja voimakkaan kasvun hakemista.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Nixu solmi uuden 2,1 miljoonan euron arvoisen kyberturvakumppanuussopimuksen 1.7.2019.
Nixu Oyj:n henkilöstöannissa merkityt 99 071 uutta osaketta rekisteröitiin 9.7.2019 kaupparekisteriin.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Nixu julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä toimitusjohtajan katsauksen ja liikevaihtotiedon. Toimitusjohtajan katsaus ja liikevaihtotieto Q3/2019 julkaistaan 15.10.2019.

Tiedotustilaisuus ja Webcast

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 15.8.2019 kello 9.30 alkaen Scandic Simonkentässä osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/nixun-h12019-puolivuosikatsaus-158-alkaen-kello-930-1130.

Nixu Oyj

Liite: Nixu Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com